Urlop dla poratowania zdrowia: dyrektor może już skierować nauczyciela na badania lekarskie – jest rozporządzenie

Autor: Marta Wysocka
Data: 24-01-2018 r.

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Oznacza to, że dyrektorzy mogą już wydawać skierowania na badania lekarskie, a nauczyciele mają możliwość skorzystania z urlopu na nowych zasadach.

Zmiana zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia to nie tylko ograniczenie prawa do tego urlopu ale także modyfikacja całej procedury jego udzielania. Zobacz, jak krok po kroku udzielać urlopu dla poratowania zdrowia – zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie orzekania i potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

KROK 1.  Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora przedszkola lub szkoły

 

Jeżeli nauczyciel przedłożył skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dyrektor jest zobowiązany do udzielenia urlopu zdrowotnego we wskazanym terminie.

KROK 2. Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki  formalne udzielenia urlopu są spełnione

PRZESŁANKI FORMALNE UDZIELENIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Aby skorzystać z pierwszego w życiu urlopu dla poratowania zdrowia:

´ w dniu rozpoczęcia urlopu należy pozostawać w nauczycielskim stosunku pracy nawiązanym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć,

´ urlop musi poprzedzać przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć

´ nie można posiadać uprawnień emerytalnych,

´ należy przedłożyć skierowanie na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

´ należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu wystawione przez lekarza medycyny pracy

Aby skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia:

´ w dniu rozpoczęcia urlopu należy pozostawać w nauczycielskim stosunku pracy nawiązanym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć,

´ nie można posiadać uprawnień emerytalnych,

´ należy przedłożyć skierowanie na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

´ należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu wystawione przez lekarza medycyny pracy

´ od ostatniego urlopu zdrowotnego musi upłynąć co najmniej rok.

 

Jeżeli przesłanki nie  zostały spełnione – dyrektor odmawia udzielenia urlopu. Jeżeli przesłanki zostały spełnione  – przechodzi do kroku 3.

KROK 3. Dyrektor kieruje nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy

Dyrektor wydaje nauczycielowi skierowanie do lekarza medycyny pracy – należy korzystać ze wzoru skierowania na badanie lekarskie stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.  Koszt badania ponosi przedszkole lub szkoła.

Nauczyciel musi zgłosić się na badanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Podczas badania lekarskiego lekarz medycyny pracy zażąda od nauczyciela:

  • skierowania wystawionego przez dyrektora przedszkola lub szkoły
  • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość.

KROK 4. Nauczyciel przedkłada orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Orzeczenie lekarskie musi zostać wydane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

KROK 5. Dyrektor zapoznaje się z orzeczeniem lekarskim, udzielenie urlopu

Po dostarczeniu przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego, dyrektor:

  • udziela urlopu – jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki i dyrektor nie ma zastrzeżeń do treści orzeczenia lekarskiego,
  • składa odwołanie od orzeczenia lekarskiego – jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki, ale dyrektor ma zastrzeżenia do zasadności orzeczenia – przechodzi do kroku 6.

KROK 6. Złożenie odwołania od orzeczenia lekarskiego

Podmiot właściwy do rozpoznania odwołania (wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub instytut badawczy w dziedzinie medycyny) rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni, po przeprowadzeniu badań lekarskich (także na koszt przedszkola lub szkoły). To orzeczenie jest ostateczne i przesądza o prawie do urlopu dla poratowania zdrowia oraz okresie, w jakim nauczyciel będzie mógł z niego korzystać. Dyrektor udziela urlopu zdrowotnego zgodnie z treścią orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym.

Michał Kowalski, Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40847 )
Array ( [docId] => 40847 )