Urlop zdrowotny nauczyciela i urlop wypoczynkowy w drugiej szkole

Data: 15-11-2012 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie może pokrywać się z urlopem wypoczynkowym. W czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia nie wolno wykonywać jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a do takich zalicza się korzystanie z urlopu wypoczynkowego nauczyciela w drugiej szkole.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany na podstawie orzeczenia lekarskiego, które wskazuje na konieczność podjęcia leczenia. Karta Nauczyciela zabrania podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela wynika natomiast ze stosunku pracy, co oznacza, że w czasie korzystania z niego nauczyciel jest zatrudniony i otrzymuje wynagrodzenie. Aby skorzystać z urlopu zdrowotnego, nauczyciel musi zrezygnować z pracy w placówce, w której korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Urlop zdrowotny nauczyciela pod warunkiem rozwiązania umowy lub korzystania z urlopu bezpłatnego w drugiej szkole

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach i otrzymał orzeczenie o konieczności poddania się leczeniu, musi zrezygnować z pracy w drugiej placówce. Jedną z możliwości jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas nauczyciel nie będzie czerpał korzyści majątkowych wynikających z zatrudnienia. Drugą możliwością jest wystąpienie o urlop bezpłatny, który będzie pokrywał się z urlopem zdrowotnym nauczyciela w pierwszej szkole.

Konsekwencje nieprzerwania stosunku pracy na okres urlopu zdrowotnego nauczyciela

Jeżeli nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia, nie rozwiąże stosunku pracy oraz nie wystąpi o urlop bezpłatny w drugiej szkole – dyrektor pierwszej placówki ma prawo odwołać pedagoga z urlopu. Dyrektor szkoły wyznacza nauczycielowi termin, w którym ten jest zobowiązany powrócić do pracy.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela jest traktowany na równi z wykonywaniem obowiązków zawodowych, za które otrzymuje on świadczenie pieniężne. W związku z tym niezależnie od tego, czy nauczyciel będzie prowadził lekcje czy przebywał na urlopie wypoczynkowym – nie przysługuje mu prawo do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia i powinien zostać niezwłocznie przywrócony do pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 73 ust. 1, 7, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
  • art. 30 § 1, art. 174 § 1 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30560 )
Array ( [docId] => 30560 )

Array ( [docId] => 30560 )