Urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w jednej szkole

Data: 15-11-2012 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie może zostać udzielony w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego. Nauczycielowi szkoły, który korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły nie udziela urlopu uzupełniającego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop nauczyciela ma na celu zapewnienie możliwości wypoczynku lub podratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela nie pozbawia prawa do wypoczynku w dowolnej formie, dlatego po powrocie do pracy nauczyciel nie ma prawa do ubiegania się o urlop uzupełniający za niewykorzystany w czasie ferii urlop wypoczynkowy.

Urlop zdrowotny nauczyciela

Urlop zdrowotny nauczyciela przysługuje nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze obowiązkowego czasu pracy po przepracowaniu przynajmniej siedmiu lat. Udziela go dyrektor szkoły na podstawie zaleceń lekarza wskazujących na konieczność poratowania zdrowia. Oznacza to, że o udzieleniu urlopu zdrowotnego nauczyciela mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele mianowani i dyplomowani – nauczyciele stażyści i kontraktowi nie spełniają bowiem wymienionych w Karcie Nauczyciela warunków.

Dyrektor szkoły nie ma prawa odmówić nauczycielowi urlopu zdrowotnego, ponieważ podstawą do udzielenia go jest orzeczenie lekarskie. W jego kompetencji leży jednak ustalenie terminu, który nie będzie pokrywał się z terminem rozpoczęcia lub trwania urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia

Dyrektor szkoły nie może udzielić urlopu zdrowotnego nauczycielowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym. Jednocześnie, w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego nauczyciela nie można udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowia. Termin urlopu zdrowotnego powinien uwzględniać organizację pracy szkoły – dyrektor szkoły może udzielić go od dnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii lub w dzień po ich zakończeniu.

Urlop zdrowotny nauczyciela umożliwia pracownikowi korzystanie z wypoczynku, dlatego też nauczyciel nie może ubiegać się o udzielenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który przysługiwałby mu w przypadku realizowania obowiązków zawodowych w szkole. Odstępstwem od tej zasady jest urlop zdrowotny nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej – np. przedszkolu. W tym przypadku obowiązują odmienne zasady.

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 1, 3, 5, art. 72 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30562 )
Array ( [docId] => 30562 )