Dywidenda może być zwolniona z opodatkowania

Kategoria: CIT
Data: 14-12-2012 r.

Jeśli spółka podejmie decyzję o wypłacie dywidendy, będzie ona stanowiła źródło przychodów dla osób ją otrzymujących. Sprawdź, jak rozliczyć przychód z kapitałów pieniężnych u osób fizycznych a jak u osób prawnych. Poznaj sytuacje, w których otrzymanie dywidendy jest zwolnione z opodatkowania.

Dochody z dywidendy są dla osób fizycznych przychodami z kapitałów pieniężnych

Właścicielem akcji lub udziałów uprawniających do otrzymania dywidendy mogą być również osoby fizyczne. W tym przypadku ustawa o PIT stanowi, że dochody z dywidend od akcji lub udziałów są dla osób fizycznych kategorią przychodów z kapitałów pieniężnych.

Momentem warunkującym powstanie obowiązku podatkowego jest otrzymanie dywidendy. Spółka wypłacająca dywidendę z dniem jej wypłaty musi pobrać, jako płatnik, kwotę podatku dochodowego od dywidendy w kwocie 19% i wypłacić uprawnionej osobie dywidendę netto.

W świetle przepisów, dochodów z dywidend uzyskanych przez osoby fizyczne na terytorium Polski nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Oznacza to również, że osoba fizyczna, w przeciwieństwie do osób prawnych, nie ma prawa odliczania podatku od dywidend od podatku obliczonego na zasadach ogólnych.

Wypłata zaliczek na poczet dywidendy może powodować wątpliwość, czy wypłaty tych zaliczek powinny być w ogóle opodatkowane podatkiem dochodowym. Przyczyną takiej wątpliwości może być brak definicji i bezpośrednich uregulowań dotyczących zaliczek na dywidendy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obie ustawy normują opodatkowanie dywidend, a także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że tytułem prawnym do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy jest akcja lub udział, wypłaconą i otrzymaną zaliczkę należy uznać za inny przychód z udziału w zyskach osób prawnych i opodatkować w chwili wypłaty. W razie zwrotu zaliczki zapłacony przez udziałowca podatek powinien być traktowany jako nadpłata w rozumieniu ordynacji podatkowej i podlegać zwrotowi.

 

Dochody z dywidendy dla osoby prawnej są dochodem z udziału w zyskach

Zgodnie z ustawą o CIT otrzymana dywidenda jest kategorią dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Przepisy wskazują wyraźnie, że momentem powstania obowiązku podatkowego jest data otrzymania dywidendy. Dochód z dywidend oraz innych przychodów z tytułu dywidend od jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowany jest podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatek dochodowy od dochodów z udziału w zyskach osób prawnych od podatników niemających siedziby lub zarządu, w stosunku do ich dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski, ustala się w wysokości 19% przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Możliwe jest zwolnienie z podatku od dywidendy

Przepisy zwalniają z obowiązku płacenia podatku od dywidend spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, chyba że nastąpiło naruszenie warunków uznania grupy kapitałowej za podatnika. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem utraty prawa do uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika.

Przepisy ustawy o CIT (art. 22 ust. 4), całkowicie zwalniają od podatku dochodowego przychody uzyskane z dywidend spółek mających siedzibę w Polsce, które łącznie spełniają warunki wymienione w tym artykule.

Jednostką zobowiązaną do naliczenia i pobrania podatku dochodowego jest spółka dokonująca wypłaty dywidendy. Pełni ona funkcję płatnika i w dniu wypłaty dywidendy jest obowiązana pobrać podatek dochodowy i wypłacić uprawnionej spółce dywidendę netto.

Autor: Grzegorz Magdziarz

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30684 )
Array ( [docId] => 30684 )

Array ( [docId] => 30684 )