Koszty odśnieżania siedziby firmy w kosztach uzyskania przychodów

Kategoria: CIT
Data: 31-01-2013 r.

Obowiązek odśnieżania nieruchomości, związany z utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektu budowlanego oraz umożliwieniem dostępu do drogi publicznej, wynika z przepisów prawa budowlanego. Firma ponosi koszty odśnieżania, zakupując sprzęt do odśnieżania lub podpisując umowy z firmą zewnętrzną zajmującą się utrzymaniem. Związane z tym koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik może zlecić odśnieżanie podmiotowi zewnętrznemu bądź też wykonać pracę we własnym zakresie (np. przez pracowników). Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, wydatki poniesione na odśnieżanie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą CIT podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie poniesione wydatki, o ile wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów i przyczynia się do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie mogą być jednak wymienione w art. 16 ustawy CIT jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Organy podatkowe w ramach posiadanych uprawnień są upoważnione do weryfikacji decyzji podatnika, co do uznania danych wydatków za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 17 grudnia 2008 r., sygn. I SA/Bk 46/08 „Oceniając wydatki pod kątem ich związku z przychodem należy również badać, czy dany wydatek nie stanowi wydatków ponoszonych na cele osobiste podmiotów zarządzających przedsiębiorstwem lub osób trzecich i czy pozostaje w związku z działalnością firmy”.

Zatem podatnik wywiązujący się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno wydatki na nabycie narzędzi, jak i innych sprzętów, koniecznych do odśnieżenia nieruchomości wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej (łopaty, miotły czy inne sprzęty, mające zastosowanie do odśnieżania placu i drogi dojazdowej do nieruchomości). Należy je zakwalifikować do wydatków poniesionych w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Sprzęty o niskiej wartości mogą zostać odliczone od przychodu jednorazowo. Natomiast w przypadku gdy wartość zakupionego sprzętu będzie wyższa niż 3.500 zł, należy uznać, że jest to środek trwały, a jako taki podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych i amortyzacji. Podatnik musi pamiętać jednak, że dokonuje odpisów amortyzacyjnych tylko w czasie wykorzystywania sprzętów, czyli zimą, chyba że są to urządzenia uniwersalne (np. kosiarka z możliwością dołączenia pługu).

Do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać również zaliczone wydatki faktycznie poniesione na usługi firmy zewnętrznej, zajmującej się odśnieżaniem, paliwo, konserwację czy naprawy przeznaczonych do odśnieżania sprzętów.

W przypadku gdy podatnik prowadzi jednocześnie działalność zwolnioną z podatku CIT i opodatkowaną, a nie jest możliwe przypisanie poszczególnych wydatków do konkretnych źródeł przychodu, koszty uzyskania przychodu rozlicza się proporcjonalnie, np. spółdzielnia, prowadząc zarówno działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz wynajmując lokale użytkowe, obowiązana jest podzielić przychody na te pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i z pozostałej działalności.

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów dotyczących kosztów odśnieżania, których nie można przypisać do konkretnego źródła przychodu, w celu ustalenia dochodu zwolnionego i stanowiącego podstawę opodatkowania, rozliczenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim przychody z tych źródeł pozostają w ogólnej kwocie przychodów z całokształtu prowadzonej działalności Takie stanowisko prezentuję Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 28 marca 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1919/1/PP

Podstawa prawna:

  • art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Aleksandra Trzópek, konsultant podatkowy KNDP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30698 )
Array ( [docId] => 30698 )

Array ( [docId] => 30698 )