Od kiedy estoński CIT?

Kategoria: CIT
Autor: Monika M. Brzostowska
Data: 10-08-2020 r.

Resort finansów przygotował projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany zakładają wprowadzenie do ustawy tzw. estońskiego CIT. Sprawdź szczegóły.

Zgodnie z planami MF zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Kto skorzysta z nowego rozwiązania?

 

Z estońskiego CIT skorzystają:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

  • spółki, których mniej niż 50% przychodów, pochodzi m.in. z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji;

  • podmioty mikro, małe i częściowo średnie, a także te rozpoczynające działalność, których łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 50 mln zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wybrany próg 50 mln zł stanowi w przybliżeniu 65% wartości średnich przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w roku 2019;

  • podmioty zatrudniające na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy), nie mniej niż 3 pracowników niebędących udziałowcami (akcjonariuszami), co najmniej przez okres 300 dni roku podatkowego.

Podatnik będzie miał obowiązek do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w formie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożonego według ustalonego wzoru, w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego dokonania wyboru tego opodatkowania Z możliwości skorzystania ze szczególnych zasad opodatkowania zostały wykluczone podmioty, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

Estoński CIT na 4 lata

Podatnik będzie mógł wybrać nowy system estoński na  4 lat i będzie mógł go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe co do zasady jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria.

W okresie stosowania zasad opodatkowania estońskim CIT, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, wskazanych w zakresie regulowanym w art. 18-18f CIT, czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.

Sprawdź też:

Monika M. Brzostowska doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41189 )
Array ( [docId] => 41189 )