Od nowego roku wchodzą w życie regulacje o minimalnym podatku od nieruchomości komercyjnych

Kategoria: CIT
Autor: Katarzyna Klimczyk
Data: 21-12-2017 r.

Kto zapłaci podatek i w jak wysoki będzie? Kiedy trzeba będzie wywiązać się z obowiązku zapłaty? Dowiedz się tego z komentarza eksperta.

Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018 r., zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych.

Podatek od nieruchomości komercyjnych – kogo obowiązuje i czego dotyczy?

Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, podatnikami minimalnego podatku dochodowego będą podatnicy podatków dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT), będący właścicielami środków trwałych położonych w Polsce, w postaci tzw. nieruchomości komercyjnych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 PLN. Jak wynika z art. 24b ustawy 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30g ust. 1 ustawy o PIT), podatek ten będzie dotyczył następujących obiektów:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w PKOB jako:

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w PKOB jako budynek biurowy.

W sytuacji, gdy wartość początkowa nieruchomości wymienionych powyżej nie będzie przekraczała 10 000 000 PLN, minimalny podatek nie będzie musiał być uiszczany.

 • naukowe;
 • naukowo-techniczne;
 • oświatowe;
 • kulturalne,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • ochrony środowiska;
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę;
 • dobroczynności;
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 • kultu religijnego.

Podatek od nieruchomości – stawka minimalna oraz podstawa opodatkowania

Stosownie do dyspozycji art. 24b ust. 3 ustawy o CIT podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej  o kwotę 10 000 000 zł. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej podstawą opodatkowania będzie przychód odpowiadający sumie przychodów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową.

Podatnicy będą obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od nieruchomości komercyjnej i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Kwotę obliczonej daniny, podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne na podatek dochodowy, odliczeniu będzie podlegał podatek od nieruchomości komercyjnej obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. Podatnicy będą mogli nie wpłacać tego podatku, jeżeli będzie on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy obliczonej za dany miesiąc. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od nieruchomości podatnicy będą mogli odliczyć od podatku dochodowego obliczonego za dany rok podatkowy. Przedmiotowego odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu rocznym.

Podatek od nieruchomości komercjalnych będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zwróćmy uwagę, że podmioty, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po 31 grudnia 2017 r., będą stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego niezmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przykład:

Przykład 2.

Spółka Ygrek została założona 1 listopada 2017 r. Posiada ona środek trwały w postaci biurowca o wartości 80 000 000 PLN, który będzie wynajmowany zewnętrznym podmiotom. W umowie spółki przyjęto, że rokiem podatkowym i obrotowym będzie rok kalendarzowy oraz zaznaczono, iż będzie on trwał od listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. (tzn. 14 miesięcy). W efekcie spółka Ygrek będzie zobowiązana do zapłaty minimalnego podatku dopiero od 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie Ministerstwa Finansów

Od początku przyszłego roku, podatnik posiadający nieruchomość komercyjną o wartości początkowej przekraczającej 10 000 000 PLN będzie opodatkowany minimalnym podatkiem dochodowym. Niezależnie od tego, czy dana nieruchomość jest dochodowa, czy też generująca stratę. 

Warto podkreślić, że inwestycja w nieruchomości wiąże się zazwyczaj z dużymi nakładami
w początkowych fazach realizacji projektu. Najczęściej nieruchomości komercyjne finansowane są poprzez kredyty, co wiąże się z długoletnią spłatą odsetek. Niejednokrotnie jest również tak, że dana nieruchomość jest głównym aktywem w spółce i generuje istotne koszty w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz bieżących kosztów obsługi. W efekcie, w momencie rozpoczęcia danego projektu, dana nieruchomość generuje niewielki dochód do opodatkowania (bądź wręcz stratę podatkową). Nie jest to bynajmniej agresywna optymalizacja, którą ma na myśli fiskus.

Sprawdź też w Portalu FK:


Tagi: Podatki, CIT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40823 )
Array ( [docId] => 40823 )

Array ( [docId] => 40823 )