Opodatkowanie umów barterowych

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Coraz popularniejszą stają w praktyce obrotu gospodarczego tzw. umowy barterowe. Stanowią one rodzaj bezpośredniej wymiany towarów i usług (towarów na towary, usług na usługi, usług na towary lub towarów na usługi).

Zgodnie z art. 12 ustawy o CIT przychodami z działalności gospodarczej są nie tylko otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, lecz również przychody należne, w tym także przychody w naturze. Wartość przychodów w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W przypadku barteru handlowego za przychód uważa się zatem wartość należnego świadczenia w postaci otrzymanego towaru z tytułu wzajemnych świadczeń wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Natomiast w sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów otrzymanych od kontrahenta w związku z realizacją umowy - przychodem będzie kwota uzyskana z ich sprzedaży.

W celu precyzyjnego ustalenia momentu powstania takiego przychodu, także w przypadku sprzedaży towarów otrzymanych w związku z zawartą umową barterową - należy zastosować art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Wskazany przepis stanowi, że za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

    Przy transakcjach barterowych opodatkowaniu nie podlega, jak przy typowych umowach zamiany, różnica wartości świadczeń wzajemnych wynikająca z umowy zawartej między kontrahentami, lecz dochód uzyskany z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

    Natomiast kosztami uzyskania tego przychodu jest wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie towarów przekazanych kontrahentowi.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30656 )
Array ( [docId] => 30656 )

Array ( [docId] => 30656 )