Wydatki na bilety dla pracowników stanową koszt pracodawcy

Kategoria: CIT
Data: 25-03-2013 r.

Zwrócone pracownikom wydatki na zakup biletów miesięcznych pracodawca może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych. Warunkiem jest jednak aby pracodawca był zobowiązany do świadczenia takich wydatków na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy bądź umów o pracę zawieranych z pracownikami.

Należności wypłacane z tytułu umowy o pracę stanowią koszt podatkowy pracodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te można zaliczyć do kosztów w momencie ich wpłaty pracownikowi lub pozostawienia ich do dyspozycji pracownika.

Oznacza to, że np. jeśli z umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie jest wpłacane za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, to jeśli spółka w tym terminie wypłaci wynagrodzenie (w którym będzie również zwrot kosztów biletów miesięcznych) może zaliczyć te wydatki do kosztów miesiąca, za który wypłaca wynagrodzenie. Jeśli jednak nie dotrzyma terminu, to wydatki na wynagrodzenie może zaliczyć do kosztów dopiero w miesiącu, w którym je wypłaci.

Za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Do tych przychodów zalicza się w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przychodami są też świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Wartość biletu dolicza się do przychodu pracownika ze stosunku pracy i podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy zauważyć, że gdyby obowiązek zakupu biletów miesięcznych dla pracowników wynikał z odrębnych ustaw, to wówczas dochód ten podlegałby zwolnieniu od podatku. Nie podlega bowiem opodatkowaniu zwrot kosztów dojazdu pracowników do zakładu pracy, jeśli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika z odrębnych ustaw.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na kwestię wysokości zryczałtowanych kosztów pracowniczych, o które pracodawca powinien zmniejszyć przychód obliczając zaliczkę na podatek dochodowy. W ustawie o PIT zostały podane zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Jednak, jeśli te koszty są za dany rok niższe od wydatków na dojazd do zakładu (zakładów) pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika (pracodawcę – jeśli to on rozlicza pracownika) w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. A zatem jeśli pracownikowi przysługują wyższe koszty pracownicze ze stosunku pracy to może je rozliczyć w zeznaniu rocznym w ciągu roku przychody ze stosunku pracy są zmniejszane tylko o zryczałtowane koszty.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 1 i ust. 4g, art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 112, art. 22 ust. 2 i ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Iwona Czauderna, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30706 )
Array ( [docId] => 30706 )