Zasady rozliczania kosztów grudniowych wynagrodzeń

Kategoria: CIT
Data: 30-11-2012 r.

Często wynagrodzenia pracowników są wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W takim przypadku wynagrodzenie za grudzień 2012 r. będzie wypłacane 10 stycznia 2013 r. Dowiedź się, kiedy można zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacane za grudzień.

Szczególny sposób ewidencjonowania kosztów pośrednich do celów podatkowych dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Należności ze stosunku pracy, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi wynagrodzenia te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznej wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika.

Zgodnie z powyższą zasadą koszty wynagrodzeń za grudzień mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów grudnia bądź stycznia następnego roku. A zatem ich rozliczenie w grudniu albo w styczniu następnego roku będzie uzależnione od wypłacenia wynagrodzeń w terminie przewidzianym w przepisach prawa pracy bądź umowie.

Jeśli został zachowany termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z przepisami prawa pracy lub wynika z umowy, wówczas pracodawca zaliczy wynagrodzenie za grudzień 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r. do kosztów grudnia 2012 r. Natomiast jeśli pracodawca uchybi terminowi wypłaty wynagrodzenia za grudzień, będzie mógł je zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu dokonania wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji pracownika np. do kosztów podatkowych stycznia 2013 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pracodawca nie ma dowolności w zaliczeniu wynagrodzeń pracowniczych do kosztów. Jeśli wypłaci lub pozostawi je do dyspozycji pracowników w terminie zgodnie z przepisami prawa pracy, to powinien zastosować zasadę wynikającą z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT (koszt podatkowy z tytułu wynagrodzeń w miesiącu, za który są należne). Natomiast jeśli uchybi termin przewidziany do wypłaty wynagrodzenia, zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT (koszt podatkowy z tytułu wynagrodzeń w miesiącu, w którym zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownika).

Wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2013 r., jest przychodem pracownika za 2013

Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2013 r., jest przychodem pracownika za 2013 r. Płatnik za wynagrodzenie wypłacone w styczniu (pomimo że jest za grudzień) pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i wpłaca ją na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 lutego 2013 r. Ponadto zaliczkę tę powinien wykazać w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R za rok 2013, którą musi złożyć do końca stycznia następnego roku podatkowego do urzędu skarbowego zgodnie z siedzibą płatnika, tj. do końca stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za grudzień 2012 r. wypłacone w styczniu 2013 r. należy także wykazać w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 i przekazać do końca lutego (w tym przypadku 2014 r.) do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika i samemu pracownikowi.

Podstawa prawna:

● art. 15 ust. 1, ust. 4–4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30678 )
Array ( [docId] => 30678 )

Array ( [docId] => 30678 )