Zeznanie roczne i dokumenty dodatkowe

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do corocznego składania zeznania rocznego. Poza deklaracją roczną zobowiązani są do złożenia dodatkowych dokumentów, które są określone ściśle przez przepisy.

Standardowym formularzem składanym w urzędzie skarbowym przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8. Poza deklaracją podatkową podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty.

I tak podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Jeśli sprawozdanie finansowe obowiązkowo podlega badaniu przez biegłego rewidenta, istnieje obowiązek załączenia do sprawozdania finansowego opinii i raportu z badania.

Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki są również zobowiązani przekazać odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzonych zgodnie z wymogami stawianymi przez tę ustawę. W przypadku podatników, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, konieczne jest również sporządzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

 

W przypadku jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych do urzędu skarbowego należy złożyć:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • opinię i raport biegłego rewidenta (jeśli istniał obowiązek badania),
  • uchwałę organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30654 )
Array ( [docId] => 30654 )