Darowizna zamortyzowanego samochodu będzie neutralna podatkowo

Data: 12-02-2013 r.

Wielu podatników po zamortyzowaniu środka trwałego pragnie go wycofać z Ewidencji Środków Trwałych i przekazać w darowiźnie członkom najbliższej rodziny. Przy przekazaniu takiego samochodu nie trzeba płacić podatku.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn nabycie praw własności rzeczy na terenie Polski tytułem darowizny podlega opodatkowaniu. Jednak na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwanej dalej upsd, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  • udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa powyżej, zwolnienie, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Zgłoszenia dokonuje się składając zeznanie SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych”.

Jeśli podatnik nie dokona wskazanego zgłoszenia, będzie musiał zapłacić podatek od otrzymanej darowizny, o ile wartość samochodu ustalona zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn przekracza 9.637 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.)

Autor: Rafał Styczyński
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30799 )
Array ( [docId] => 30799 )