Zmiany w podatku rolnym jednak od 2014 r.

Data: 20-05-2013 r.

Będą jednak zmiany w podatku rolnym od 2014 r. Podatek rolny będzie obliczany według nowych metod. Dzięki temu wysokość podatku rolnego ma być mniej zależna od wahań rynkowych. Na zmianach skorzystają gminy.

Podstawą obliczania wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta i wielkość gruntów objętych podatkiem. Zmiana w podatku rolnym zakłada, że podatek będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta będzie ustalana na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Przypomnijmy, że podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
    b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych
    (art. 3 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm., dalej: ustawa o podatku rolnym).

Wprawdzie ustawa zacznie obowiązywać 1 października 2013 r., ale zgodnie z przyjętą poprawką senacką, którą 10 maja 2013 r. zaakceptował Sejm, nowy sposób ustalania wysokości podatku wejdzie w życie dopiero od 2014 r. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30805 )
Array ( [docId] => 30805 )