Agencja pracy tymczasowej sposobem na działalność sezonową

Kategoria: PIT
Data: 24-05-2013 r.

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru. Może być opodatkowana według skali, liniowo bądź 17% podatkiem zryczałtowanym. Jej przychód stanowi wynagrodzenie otrzymane od pracodawcy użytkownika, natomiast kosztem jest honorarium wypłacone pracownikowi. Ponadto – jako na płatniku – ciążą na niej obowiązki rozliczeniowe.

W okresie letnim zatrudnienie można znaleźć nie tylko za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, ale również przez agencje pracy tymczasowej. Agencje mogą być prowadzone w różnych formach: zarówno przez osoby fizyczne (jednoosobowa działalność gospodarcza), jak i spółki handlowe.

 

Z pracownikiem tymczasowym może być zawarta jedynie umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Nie jest więc dopuszczalne zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony – jej zawarcie spowodowałoby, że wykonywana praca straciłaby charakter tymczasowy. Ponadto, pracownik podejmujący się wykonania pracy tymczasowej nie może być na stałe zatrudniony u pracodawcy, u którego ma wykonywać powierzone mu zadania.

Wykonywanie pracy tymczasowej u danego pracodawcy jest ograniczone czasowo. Jeśli pracownik kierowany jest przez jedną agencję pracy tymczasowej do wykonywania zadań u danego pracodawcy, to w okresie 36 kolejnych miesięcy może on maksymalnie pracować łącznie przez 18 miesięcy. Jeśli zaś skierowanie do danego pracodawcy nastąpi na polecenie przynajmniej dwóch agencji pracy tymczasowej, wówczas będzie mógł świadczyć pracę przez pełne 36 miesięcy.

Jeżeli natomiast wykonuje pracę w sposób ciągły za nieobecnego pracownika, praca ta może być świadczona na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie dłużej niż przez 36 miesięcy, niezależnie od tego przez ile kolejno agencji pracy tymczasowej jest do niego skierowany. Po zakończeniu tego okresu może zostać skierowany ponownie do tego samego pracodawcy dopiero po upływie 36 miesięcy.

Agencja może wybrać formę opodatkowania

Ze względu na to, że agencja może być prowadzona zarówno przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak i osoby prawne, może być opodatkowana PIT lub CIT. Osoba fizyczna prowadząca agencję pracy tymczasowej może wybrać formę opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych,
  • podatkiem liniowym,
  • podatkiem zryczałtowanym.

Niemożliwe jest jedynie zastosowanie karty podatkowej. W przypadku opodatkowania podatkiem zryczałtowanym właściwa stawka ryczałtu wynosi 17% przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o podatku zryczałtowanym).

Wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie stanowi przychód agencji

Wynagrodzenie płacone przez pracodawcę użytkownika stanowi przychód z działalności gospodarczej. Powstaje on z chwilą wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo zapłaty. Jako moment wykonania usługi należy wskazać ostatni dzień, w którym pracownik świadczył pracę u pracodawcy użytkownika. Jeśli natomiast zostanie ustalone, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, dniem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie lub w wystawionej fakturze ,nie rzadziej jednak niż raz w roku niezależnie od tego, kiedy nastąpi zapłata czy zostanie wystawiona faktura.

Honorarium dla pracownika jest kosztem agencji pracy tymczasowej

Wynagrodzenie, które wypłaca agencja pracy tymczasowej dla pracowników, stanowi jej koszt uzyskania przychodów. Staje się ono kosztem w tym okresie, za który jest należne, pod warunkiem zapłaty w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego agencję i pracownika. Jeśli zapłata nie nastąpi w terminie, staje się kosztem podatkowym w tym okresie rozliczeniowym, w którym zostało wypłacone pracownikowi.

Na agencji pracy tymczasowej ciążą obowiązki sprawozdawcze

Agencja pracy tymczasowej – jako płatnik – jest zobowiązana do wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) po zakończeniu roku podatkowego, do końca lutego roku następnego. Informację przesyła do właściwego urzędu skarbowego i przekazuje pracownikowi tymczasowemu. Może się tak zdarzyć, że agencja będzie kilkakrotnie zatrudniać pracownika w ciągu roku. Wówczas musi wystawić PIT-11 w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31019 )
Array ( [docId] => 31019 )