Błędy w rocznym PIT można poprawić składając korektę deklaracji

Kategoria: PIT
Data: 02-05-2013 r.

Podatnik, który po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej (PIT) zorientuje się, że nie odzwierciedla ona stanu faktycznego, może ją skorygować bez obaw, że fiskus upomni się o dodatkowy podatek, bądź też, że zapłaci wyższy podatek, niż powinien. W tym celu składa korektę deklaracji.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Podatnik, który chce z tej instytucji skorzystać nie musi więc zdawać się na zgodę konkretnego urzędnika, czy naczelnika właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

Procedura złożenia korekty

Podatnik, który uzna, że pierwotnie złożona przez niego deklaracja podatkowa, z różnych przyczyn, powinna zostać skorygowana, dokonuje korekty na takim samym formularzu PIT, jaki wykorzystał do złożenia zeznania pierwotnego. Jeżeli więc zamierza korygować PIT-37, czyli deklarację uwzględniającą jego dochody z umowy o pracę, czy działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie, umowa o dzieło) ponownie korzysta z tego formularza.

Formularze podatkowe zostały tak skonstruowane, że w ich części nagłówkowej podatnik poprzez zakreślenie właściwego pola może wybrać, czy chce złożyć zeznanie, czy korektę i zaznacza odpowiednie pole. Na podstawie wybranej przez podatnika opcji, urzędnik dokonujący weryfikacji złożonej ponownie deklaracji wie, że ma do czynienia z korektą deklaracji.

Co istotne, w kolejnych wierszach korygowanego zeznania podatnik wpisuje prawidłowe wartości w sposób bezwzględny, a nie tylko zmienione wartości odnosząc się do pierwotnych ze znakiem plus czy minus.

Uzasadnienie korekty deklaracji

Na podatnika, który chce skorygować roczną deklarację PIT ustawodawca nakłada dodatkowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne. Zgodnie z art. 81 ust. 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W praktyce istnieje formularz, na którym można opisać przyczyny korygowania deklaracji (ORD-ZU), natomiast nie jest on obligatoryjny. Powstał on z myślą korygowania deklaracji składanych drogą elektroniczną, jednak w praktyce gospodarczej urzędy skarbowe akceptują go również w przypadku korygowania deklaracji składanych drogą tradycyjną.

Podatnik ma prawo odręcznie sporządzić pismo, w którym w skrócie opisze zdarzenia mające wpływ na skorygowanie deklaracji. Powodem może być nieuwzględnienie wszystkich otrzymanych PIT-11, błędne wpisanie liczb do deklaracji w wyniku tzw. „czeskiego błędu”, czy też nieuwzględnienie wszystkich kosztów uzyskania przychodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie przyczyn składania korekty deklaracji nie jest czynnością wymagającą sporządzania rozbudowanych argumentacji i wywodów. Wystarczy zwięzły opis powstałej sytuacji.

Możliwość skorygowania deklaracji rocznych nie jest bezwarunkowa

Przepisy ściśle regulują kwestie związane z brakiem prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej poprzez zawieszenie tego prawa. Zgodnie z art. 81b ust. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Z analizy powyższego przepisu wynika, że ustawodawca przewidział sytuację, w której prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy u podatnika prowadzona jest kontrola lub postępowania podatkowe, a ich zakres przedmiotowy obejmuje dane zawarte w złożonej pierwotnie deklaracji podatkowej. Przykładowo, osoba u której prowadzona jest kontrola podatkowa w zakresie nieujawnionych przychodów lub przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, nie może skutecznie złożyć korekty deklaracji w PIT za czas objęty tą kontrolą.

Innymi słowy, korekta złożona w czasie trwania kontroli podatkowej, gdy jej zakres pokrywa się z przedmiotem składanej deklaracji, nie ma mocy prawnej (zob. art. 81b ust. 2 Ordynacji podatkowej). Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku osoby, u której prowadzone jest postępowanie podatkowe (np. określające wysokość zobowiązania za rok ubiegły), gdy organ stwierdzi, że pierwotnie złożona deklaracja PIT nie jest rzetelna.

Ponieważ prawo do skutecznego złożenia korekty deklaracji zostaje tylko czasowo zawieszone, możliwość taka pojawia się u podatnika ponownie po zakończeniu kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Podobnie jak poprzednie, ta regulacja jest również zawarta w art. 81b ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

 

Termin na złożenie korekty deklaracji wynosi 5 lat

Okres, w którym można skorygować uprzednio złożone zeznanie podatkowe nie jest jednak nieograniczony w czasie i został ściśle powiązany z tzw. momentem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przedawnienie to następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Upływ tego okresu oznacza, że organ podatkowy nie ma prawa domagać się nieuiszczonego w terminie zobowiązania, podatnik nie może korygować deklaracji, jak również wnosić o zwrot nadpłaconego PIT. Wątpliwości w praktyce nastręcza obliczenie, kiedy dokładnie upływa okres przedawnienia zobowiązań podatkowych w PIT.

Przykład: Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Podatnik nie zapłacił podatku wynikającego ze złożonego zeznania i obliczył, że przedawnienie nastąpi 31 grudnia 2012 r. Jednak nie wziął pod uwagę, że wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe. Jeżeli wiąże się ono z niewykonaniem tego zobowiązania, bieg przedawnienia został przerwany.

Składając korektę zeznania rocznego podatnik ma prawo przekazać 1% dla OPP

Zgodnie z art. 45c ust. 1 ustawy o PIT, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP) działającej na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.; dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego) kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z terminowo złożonego zeznania, albo z jego korekty, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia PIT. Przekazywaną kwotę podatku zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ponadto, warunkiem przekazania pieniędzy , jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony PIT uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Podstawa prawna:

  • art. 56 ust. 1, art. 72 ust. 1, art. 81, art. 81b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U z 2012 r. poz. 749 ze zm.);
  • art. 6 ust. 10, art. 45, art. 45c ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
  • art. 16 ust. 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 186).

Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner zarządzający w Piekielnik i Partnerzy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego
Samir Kayyali, Menedżer w Piekielnik i Partnerzy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30997 )
Array ( [docId] => 30997 )