Do 20 stycznia możliwa jest zmiana formy opodatkowania

Kategoria: PIT
Data: 14-01-2016 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzący działalność gospodarczą rozpoczętą w latach poprzednich, mogą zmienić formę opodatkowania na 2016 rok. Warto rozważyć czy taka zmiana przyniosła by korzyści finansowe firmie.

Podatnicy, którzy zdecydują się na pozostanie przy dotychczas stosowanej formie rozliczenia, nie muszą o tym informować fiskusa. Przyjmuje się bowiem, że raz dokonany w tym zakresie wybór dotyczy również lat następnych, oczywiście z wyjątkiem sytuacji gdy z mocy prawa podatnik zostaje wyłączony z korzystania z danej formy opodatkowania.

 

Natomiast ci, którzy dotychczasową formę opodatkowania postanowili zmienić, wybór nowej powinni zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Aby zmienić formę opodatkowania, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek lub oświadczenie. Oświadczeń i wniosków nie składają jedynie podatnicy, którzy podjęli decyzję o wyborze na 2016 rok opodatkowania według skali podatkowej. Jednak jeśli podatnik zamierza na 2016 rok wybrać zasady ogólne według skali podatkowej, a w ubiegłym roku korzystał z podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, powinien w terminie do 20 stycznia 2016 r. złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o rezygnacji z wymienionych form opodatkowania.

O częstotliwość rozliczania PIT może zdecydować podatnik

Początek roku to też czas, kiedy warto również zastanowić się nad częstotliwością i formą wpłacania zaliczek i podatku. Podatnicy mają na to nieco więcej czasu – do 20 lutego 2016 r., W zależności od sposobu opodatkowania działalności przepisy dają różne możliwości.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych zobowiązani są do wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Mogą je wpłacać:

  • za okresy miesięczne,

  • za okresy kwartalne,

  • według uproszczonej metody.

Warto zastanowić się, czy zamiast zaliczek miesięcznych korzystniejszą formą nie są zaliczki kwartalne. Taka częstotliwość wpłat zaliczek jest szczególnie atrakcyjna dla podatników, którzy nie osiągają regularnych dochodów – ich wysokość zmienia

się z miesiąca na miesiąc. Wtedy lepsze miesiące w kwartale mogą zostać „rekompensowane” tymi gorszymi.

W 2016 roku z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek może korzystać zarówno podatnik obliczający podatek według skali podatkowej, jak i obliczający go w wysokości 19% (tzw. podatek liniowy), jeżeli:

  • posiada status małego podatnika, czyli jego przychody ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro lub

  • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnik, który zamierza zrezygnować z tego sposobu rozliczania zaliczek, musi w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Tabela: Zaliczki w formie miesięcznej

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Obowiązek wpłaty zaliczki powstanie, począwszy od miesiąca, w którym dochód przekroczył kwotę 3.091 zł. Zaliczki te oblicza się narastająco, czyli od dochodu osiągniętego od początku roku. Dochód do opodatkowania pomniejsza się o straty z lat wcześniejszych i odliczenia, o których mowa w art. 26 ustawa o PIT. Do obliczenia zaliczki stosuje się 18 lub 32% stawkę oraz kwotę zmniejszającą podatek. Kwotę podatku zmniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składek

Natomiast przy opodatkowaniu podatkiem liniowym dochód opodatkowuje się według jednolitej 19% stawki podatku. Podatnicy opodatkowani w tej formie mają prawo odliczenia od dochodu strat z lat wcześniejszych i składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru)

Niezależnie natomiast od stosowanej formy opodatkowania, zaliczki na podatek za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Zaliczkę za grudzień należy wpłacić do 20 stycznia, chyba że podatnik złoży zeznanie roczne za 2015 rok do 20 stycznia 2016 r.

Jeśli dochody są poniżej pierwszego progu podatkowego, zatem zdecydowanie korzystniejszą formą jest opłacanie zaliczek wg skali. Tu bowiem kwota wolna od podatku w bardzo znaczący sposób wpływa na obciążenia nie tylko na początku roku, ale też w kolejnych miesiącach (patrz przykład: Wysokość zaliczki).

Przy zaliczkach wpłacanych kwartalnie unika się wpłacania co miesiąc skrajnie różnych kwot zaliczek. Są one oczywiście w różnych wysokościach, ale to wynika z założeń dotyczących kształtowania dochodów. Kwota podatku wpłacanego miesięcznie i kwartalnie jest oczywiście taka sama.

Niektórzy podatnicy mogą wpłacać zaliczki w formie uproszczonej

Podatnicy, którzy w poprzednich latach prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali lub podatkiem liniowym, mogą zastanowić się nad możliwością wpłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Tabela: Zaliczki w formie kwartalnej

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Obowiązek zapłaty zaliczki powstaje, począwszy od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, art. 27, art. 27b ustawy o PIT. Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały

Zaliczki muszą być wpłacane już po osiągnięciu pierwszego dochodu. Wysokość zaliczek oblicza się w wysokości różnicy między podatkiem wyliczonym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o PIT

Do obliczenia zaliczek uproszczonych za 2016 rok pod uwagę należy wziąć dochód (w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, czyli nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym) wynikający z zeznania (PIT-36 lub PIT-36L) złożonego w:

  • 2015 roku, czyli dochód za 2014 rok,

  • 2014 roku, czyli dochód za 2013 rok, jeżeli w zeznaniu złożonym w 2015 roku nie wystąpił dochód albo dochód nie przekroczył 3.091 zł; gdy również w tym roku podatnik nie wykazał dochodu, to nie ma możliwości wpłaty w 2015 roku zaliczek w uproszczonej formie.

Zatem specyfika omawianych zaliczek sprowadza się do ich ustalania od dochodu z działalności z lat wcześniejszych. Poziom dochodu uzyskanego w roku bieżącym nie ma wpływu na ich wysokość w trakcie roku podatkowego. Dochód uzyskany w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie, podlega bowiem rozliczeniu dopiero w zeznaniu rocznym.

Uproszczona metoda opłacania zaliczek pozwala na przesunięcie terminu zapłaty podatku za 2016 rok, w sytuacji gdy dochód będący podstawą ich ustalenia okaże się niższy od dochodu uzyskanego w 2015 roku. Natomiast w przypadku gdy spodziewane dochody za 2016 rok będą niższe od dochodów za lata ubiegłe, wówczas podatnik odzyska nadpłacony podatek po złożeniu zeznania.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38351 )
Array ( [docId] => 38351 )