Jednostki uczestnictwa zamiast premii a podatek dochodowy 

Kategoria: PIT
Data: 18-01-2014 r.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Niektóre spółki w celu optymalizacji podatkowej wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje kierownicze wprowadzają specjalne programy motywacyjne dla tych osób. Celem tych programów jest możliwość uzyskania przez uprawnionych dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi spółki. Spółki zawierają umowy, na mocy których te osoby otrzymują nieodpłatnie określoną liczbę jednostek uczestnictwa.

 

Coraz częściej pojawiają się wątpliwości dotyczące podlegania obowiązkowi w zakresie deklarowania oraz rozliczania na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw pochodzących z posiadanych jednostek uczestnictwa.

Firma musi przesłać PIT – 8C

Kwalifikacja dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, że na spółce wydającej jednostki uczestnictwa w programie, nie ciążą jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy PIT, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia PIT-8C spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje tego rodzaju dochody.

Z tytułu realizacji i praw wynikających z jednostek uczestnictwa spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C uprawnionym i właściwym urzędom skarbowym. Nie ciążą na niej jednakże obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy PIT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33528 )
Array ( [docId] => 33528 )