Minął termin na złożenie PIT-16A i PIT-28 warto złożyć czynny żal

Kategoria: PIT
Data: 05-02-2013 r.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej mieli obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe do 31 stycznia 2013 r. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje dotkliwą karą finansową, której jednak można uniknąć składając czynny żal.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz rozliczający się za pomocą karty podatkowej muszą złożyć deklaracje podatkowe za 2012 rok do 31 stycznia 2013 r., a nie do 30 kwietnia 2013 r.

Deklaracje roczne dla rozliczających się ryczałtem i kartą podatkową

Ryczałtowcy składają w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28, natomiast opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej – roczną deklarację na formularzu PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Za niedotrzymanie terminu rozliczenia podatku grozi grzywna

Podatnicy często nie dotrzymują tego terminu z różnych powodów. Najczęściej jest to spowodowane błędnym przekonaniem, że – podobnie jak w przypadku standardowych zeznań rocznych – termin na złożenie deklaracji upływa 30 kwietnia. Nie składając zeznania w terminie narażają się na negatywne konsekwencje karne skarbowe.

Za niezłożenie deklaracji lub zeznania w terminie grozi kara grzywny z art. 56 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Warto złożyć czynny żal

W przypadku niezłożenia zeznania w terminie należy to uczynić jak najszybciej. Aby zminimalizować ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji karnych skarbowych związanych ze zbyt późnym złożeniem deklaracji, wraz z deklaracją należy złożyć tzw. czynny żal, czyli zawiadomić organ podatkowy o popełnieniu czynu podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności popełnienia tego czynu, w tym osób współdziałających w jego popełnieniu. Czynny żal powinien więc zawierać informacje o niezłożeniu przez podatnika deklaracji, a także wskazać okoliczności i przyczyny opóźnienia. Pismo powinno być podpisane przez wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie deklaracji i nieuiszczenie należnego podatku w terminie.

Podstawową zaletą czynnego żalu jest to, że zapewnia on możliwość rezygnacji z ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W sytuacji gdy podatnik stwierdzi, że w jego działalności doszło do pewnych nieprawidłowości, które można zaklasyfikować jako czyny zabronione, dokonanie samooskarżenia (czynny żal) pozwoli mu uniknąć przykrych konsekwencji postępowania karnego skarbowego oraz kary, która byłaby konsekwencją takiego postępowania.

Czynny żal będzie bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Podstawa prawna:

  • art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
  • art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.);
  • art. 56 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Autor: Rafał Styczyński, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Marta Grabowska-Peda

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30951 )
Array ( [docId] => 30951 )

Array ( [docId] => 30951 )