Najważniejsze noworoczne zmiany w PIT – poznaj wszystkie 5

Kategoria: PIT
Data: 20-01-2018 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8.000 zł i wyższy limit przychodów twórców, do których stosuje się 50% koszty podatkowe, to nie wszystkie zmiany w PIT, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. Zapoznaj się z informacjami o nowych przepisach.

Kwota wolna od podatku podwyższona do 8.000 zł

Obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według skali

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 
 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

           
 

Kwota wolna została w 2018 r. podwyższona z 6.600 zł do 8.000 zł. Oznacza to, że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8. 000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego.

Stąd kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1.

1.440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł

2.

1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł

3.

556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł

4.

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł

Niższy podatek zapłacą zatem również osoby, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8.000 zł, lecz nie przekroczy 13.000 zł. Dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (maleje wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku) i wynosić będzie od 1.440 zł do 556,02 zł.

Z kolei podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Powyżej 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i więcej.

Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. Efektem podwyższania tej kwoty będzie stopniowy wzrost dochodów pozostających w dyspozycji większości podatników.

Podwyższenie rocznego limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Została podwyższona o 100%, tj. do kwoty 85.528 zł, kwota rocznego limitu dotyczącego przychodu twórców, do którego można stosować 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców.

Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Nadal kwota limitu dotyczy łącznie przychodów wymienionych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT, dotyczących przychodów twórców m.in. z tytułu przeniesienia praw do wynalazków, z tytułu opłaty licencyjnej, z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.

Od 1 stycznia 2018 r. przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1)     twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2)     badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3)     artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4)     w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5)     publicystycznej.

Zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia PKPiR

Dotychczas obowiązek złożenia zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) dotyczył podatników, którzy:

  1. dopiero rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej i wybrali formę opodatkowania, przy której niezbędne jest prowadzenie PKPiR,
  2. w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym i zdecydowali się na zmianę formy opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe, ale przestały istnieć przesłanki zobowiązujące do ich prowadzenia.

Dodatkowo jeżeli przedsiębiorcy prowadzili działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, to zawiadomienie o prowadzeniu PKPiR składali wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

W celu ułatwienia prowadzenia działalności i ograniczenia procedur został zniesiony obowiązek składania zawiadomień do urzędu skarbowego o prowadzeniu PKPiR (usunięto art. 24a ust. 3a-3c ustawy o PIT).

Zaliczki na podatek dochodowy nie przekraczające 1.000 zł

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 ustawy o PIT). Od tej zasady został wprowadzony wyjątek.

Podatnik będzie zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekroczy (nie przekroczą) kwoty 1.000 zł. Takie zmiany zostały wprowadzone zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki osób prawnych. Przedsiębiorca w dalszym ciągu jest zobowiązany do samodzielnego obliczania wysokości zaliczek.

Zasada ta dotyczy także podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę.

Praktyczne skutki zmiany

W konsekwencji, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą nie wpłacać zaliczki jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Przedsiębiorcy mają więc nadal obowiązek wpłaty zaliczek, jednak ulega zmianie częstotliwość uiszczania tych zaliczek w przypadku przedsiębiorców osiągających niskie dochody.

Przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym podatnicy nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki w ściśle określonym przypadku, tzn. w tedy gdy zaliczka od początku roku nie przekracza 1000 zł oznacza, że mają prawo do wpłacenia tej zaliczki. Wybór w tym zakresie pozostawia się podatnikowi. Roczny limit przychodów z najmu do wysokości 100. 000 zł warunkujący stosowanie ryczałtu od przychodów z najmu ze stawką 8,5%

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmianę, zgodnie z którą ograniczono możliwość stosowania stawki ryczałtu 8,5% do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100.000 zł i wprowadzono stawkę ryczałtu 12,5% od nadwyżki przychodów z najmu ponad tę kwotę.

W przypadku osiągania przez małżonków przychodów z najmu, kwota limitu przychodów określona dotyczy łącznie obojga małżonków. Ponadto, w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich, oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczania przychodów z najmu będzie mogło być złożone z wykorzystaniem wzoru oświadczenia/zawiadomienia

W PortaluFK przeczytasz:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40848 )
Array ( [docId] => 40848 )