Wyjazdy służbowe prywatnym samochodem, a zwolnienie z PIT

Kategoria: PIT
Autor: Katarzyna Berej-Bartoszczyk
Data: 12-12-2017 r.

Czy zwrot pracownikom kosztów użycia prywatnego samochodu do celów służbowych powoduje powstanie po stronie zatrudnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?

Zarys problemu

Sprawa dotyczyła Uniwersytetu Medycznego, który chce zwracać pracownikom koszty związane z używaniem przez nich pojazdów prywatnych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.

 

Pracownicy, korzystając z pojazdów prywatnych dla celów służbowych nie będą w podróży służbowej, lecz będą się przemieszczać w obszarze wskazanym jako ich miejsce pracy (tzw. jazdy lokalne). Wyjaśniono, że przysługujący pracownikom zwrot kosztów przejazdu stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu – ustalonej przez pracodawcę, która nie będzie wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.

Wskazano, że stosownie do § 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy – wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym – koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wskazanych w rozporządzeniu.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy dokonywany na rzecz pracowników zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych na cele służbowe do jazd lokalnych – w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia – stanowić będzie dla tych pracowników przychód w rozumieniu ustawy o PIT, a w konsekwencji – czy na uniwersytecie będą spoczywać obowiązki płatnika z tego tytułu.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych dla celów służbowych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu.

Orzeczenie sądu

Sąd przyznał rację organom podatkowym i potwierdził tym samym, że zwrot kosztów pracownikowi za używanie pojazdu do celów służbowych, w przypadkach, w których ustawa wprost nie przewiduje zwolnienia podatkowego tego przychodu, powinien być traktowany – zgodnie z treścią art. 12 ustawy o PIT – jako przychód związany ze stosunkiem pracy.

KOMENTARZ EKSPERTA Czy zwrot wydatków pracownikowi stanowi jego przychód? Katarzyna Berej-Bartoszczyk, starszy konsultant w Accreo sp. z o.o.

Szeroka definicja przychodów zawarta w ustawie o PIT nikogo nie zaskoczy. Mamy świadomość, że są nimi otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie polski ustawodawca przewidział pokaźną listę zwolnień (w samym tylko art. 21 ust. 1 ustawy o PIT dotyczącym zwolnień są 143 punkty).

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są zwroty kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli:

  • obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Przy czym limit zwolnienia ograniczony jest do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (tzw. kilometrówka), jeżeli:

  • przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Do tej pory wydawało się, że w tym katalogu znajduje się zwrot wydatków poniesionych przez wszystkich pracowników wykorzystujących prywatne pojazdy w ramach jazd lokalnych. Takie wnioski można było wywieść z interpretacji indywidualnych wydawanych jeszcze do niedawna przez dyrektorów izb skarbowych (np. nr IPPB4/4511-1369/15-2/MS, IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3; później zmienionych: DD3.8222.2.29.2016.IMD, DD3.8222.2.13.2016.KDJ). Organy podatkowe, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), wskazywały, że „(…) otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżą służbową w rozumieniu kp) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy”.

Modyfikacja stanowiska

Jednak przepis dotyczący zwolnienia został odczytany na nowo. Efekty takiej wykładni możemy znaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej jeszcze przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w 15 lipca 2016 r., nr ILPB1/4511-1-679/16-2/KS, która została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 14 września 2017 r. o sygn. I SA/Po 1532/16.

Organy uważają, że ze zwolnienia mogą skorzystać pracownicy takich zakładów pracy, które mają ustawowy obowiązek zwrotu tego typu kosztów, albo dla których ustawy przewidują możliwość przyznania takiego prawa. W praktyce jest niewiele ustaw, które bezpośrednio regulują takie sytuacje.

WSA wyjaśnił, że w kontekście zwrotu przez pracodawcę wydatków poniesionych przez pracowników z tytułu wykorzystania pojazdów prywatnych nie można powoływać się również na art. 34a ustawy o transporcie drogowym, ponieważ nie został tam wprost przewidziany taki obowiązek. W tej ustawie jest przewidziana tylko możliwość używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, a na podstawie rozporządzeń miały zostać określone warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów.

WSA w Poznaniu, powołując się na wyrok NSA z 4 listopada 2009 r. o sygn. II FSK 915/08 potwierdził stanowisko organów, że zwolnienie jest możliwe do zastosowania w przypadku pracowników, wobec których taki obowiązek został wskazany w konkretnej ustawie, np. o lasach.

W kontekście wydanego orzeczenia nie będzie również możliwe powołanie się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zwrot wydatków ma charakter pieniężny, a Trybunał odnosił się do nieodpłatnych świadczeń.

Skutki w rzeczywistości

Kwota wypłacana pracownikowi będzie stanowić przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który powinien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Na pracodawcy z tytułu tych świadczeń ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o PIT.

Wyrok WSA w Poznaniu z 14 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1532/16

Polecamy w Portalu FK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40832 )
Array ( [docId] => 40832 )