Opłata za unieważnienie małżeństwa kościelnego, a darowizna

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Podatnicy po spełnieniu warunków określonych przez przepisy mogą dokonać odliczenia darowizny na cele kościelne. Podatnicy niejednokrotnie zadają pytanie czy można potraktować opłaty za unieważnienie małżeństwa jako darowizny na cele kultu religijnego i dokonać odliczenia.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku, z stanowi dochód po odliczeniu m. in. kwot z tytułu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia darowizn m.in. na cele kultu religijnego jest to, aby wysokość darowizny pieniężnej udokumentowana była dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, z zaznaczeniem wskazanego wyżej celu darowizny, tj. w sposób przewidziany w art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Darowizny należy rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna polega zatem na bezpłatnym, nie ekwiwalentnym świadczeniu darczyńcy kosztem jego majątku i nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek dobra albo innego świadczenia w związku z przekazaną kwotą pieniędzy.

W sytuacji gdy świadczenie pieniężne w formie tzw. „darowizny” stanowi opłatę za proces dotyczący stwierdzenia nieważności zawarcia ślubu kościelnego, nie można mówić o darowiźnie. Dlatego też uznać należy, iż w takiej sytuacji odliczenie nie przysługuje. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPB4/415-551/11-4/JS, z 23 września 2011 r., w którym czytamy:

„(…) wpłata dokonana przez Wnioskodawcę nie może być traktowana jako darowizna ze względu na niespełnioną przesłankę nieekwiwalentności. Zatem w przedmiotowej sprawie nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30899 )
Array ( [docId] => 30899 )

Array ( [docId] => 30899 )