Pracodawca zaliczy do kosztów wydatki na szczepionki pracowników

Kategoria: PIT
Data: 06-09-2013 r.

Zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej (przejawiające się w zapewnieniu szczepień ochronnych) z pewnością wpływa na polepszenie ich stanu zdrowia, co znajduje przełożenie na wydajność w pracy, a zatem przekłada się to także na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Tak więc zapewnienie pracownikom właściwej ochrony zdrowotnej ma również wpływ na możliwość uzyskania przychodów przez spółkę.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Z kolei z art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT wynika, że jeżeli przedmiotem świadczeń nieodpłatnych są usługi zakupione, ich wartość ustala się według cen zakupu. Należy więc uznać, że wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń w postaci szczepień ochronnych będzie stanowiła dla pracowników przychód za stosunku pracy lub w przypadku osób niebędących pracownikami przychód z innych źródeł – co potwierdził np. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2013 r., (ITPB2/415-469/13/MU).

Niektóre przychody pracownika są zwolnione z opodatkowania

Trzeba jednak wziąć pod uwagę przepisy art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 11a ustawy o PIT. Na ich podstawie wolne od podatku dochodowego są (pkt 11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz (pkt 11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Warto więc zaznaczyć, że art. 17 ust. 2 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach nakazuje, aby w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących, narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadzało się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy. Minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określił, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach, uwzględniając w szczególności standardy Unii Europejskiej.

W załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 listopada 2005 r. zostały wymienione szczepienia ochronne dla pracowników. Nie obejmują one jednak szczepień przeciwko grypie.

Dlatego uznać należy, że szczepionka dla pracownika przeciwko grypie nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. A zatem wartość takiej szczepionki należy doliczyć pracownikom do przychodu podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31059 )
Array ( [docId] => 31059 )