Sprawdź zmiany podatkach dochodowych, które wejdą w życie jeszcze w 2018 roku

Kategoria: PIT
Data: 04-06-2018 r.

Sprawdźmy, na jakie zmiany w PIT i CIT musisz się przygotować.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (druk sejmowy nr 2291 i 2291A) ma głównie za zadanie modyfikację przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z 27 października 2017 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1) Zmiany dotyczące opodatkowania PIT wygranych uzyskanych w grach. Chodzi tu o jednolite traktowanie uczestników legalnych gier kasynowych niezależnie od podmiotu urządzającego grę, przy zachowaniu obowiązujących do końca 2017 r. zwolnień dla wygranych w kasynach gry. Również wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych będą zwolnione z podatku.

Natomiast z tytułu wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych przekroczy 2.280 zł, zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranej.

2) Poszerzenie zwolnienia wprowadzonego w art. 21 ust. 1 pkt 83b ustawy o PIT o zwolnienie przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od policji, jak i innych świadczeń o podobnym charakterze. Zwolnieniem będą więc objęte świadczenia wypłacane w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji co do osób uczestniczących w przestępstwie i istotnych okoliczności jego popełnienia. Dotyczy to np. instytucji tzw. „małego świadka koronnego”.

3) Zmiana w zakresie art. 22 ustawy o PIT odnośnie przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zaproponowano tu dodanie dziedzin, m.in.: inżynierii budowlanej czy tłumaczeń, jak również doprecyzowano, że dyspozycją przepisu objęte są działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność dydaktyczna.

4) Zmiana w ustawie o PIT dotycząca zasad zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny/spadku środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Obdarowany przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę (kontynuacja). Kontynuując amortyzację, uwzględni też wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Zmiana oznacza powrót do stanu sprzed 2018 r. w zakresie spadków, a przy darowiznach – do złagodzenia regulacji wprowadzonej nowelizacją.

5) Zmiana w ustawie o PIT odnośnie opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych – doprecyzowuje ona, że zasady uregulowane w art. 24 ust. 11–11b ustawy o PIT mają zastosowanie również do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG.


6) Dodanie w ustawie o PIT (art. 52i) i w ustawie o CIT (art. 38d) zwolnienia obejmującego kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

7) Poprawa redakcji art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT - przepis ma jednoznacznie wskazywać, że zakres stosowania wskazanego przepisu odnosi się tylko do wkładów niepieniężnych.

8) Dodatkowa autopoprawka dotyczy tzw. minimalnego podatku dochodowego – chodzi o podatników posiadających nieruchomości komercyjne w postaci budynków biurowych oraz handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków będzie płacony od tych budynków, które generują przychody z ich najmu, dzierżawy itp. W przypadku podatników PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu prywatnego.

Zmieni się też sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte tym podatkiem i która to wartość stanowiła kwotę wolną (na nieruchomość). Taka kwota ma przypadać na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.

Termin wejścia w życie zmian

Jeśli chodzi o przepisy przejściowe, to:

- z racji tego, że wprowadzane zmiany są korzystne dla podatników – mają znaleźć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. (zasad ogólna),

- w odniesieniu do opodatkowania wygranych uzyskanych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych - zmiany będą stosowane od wejścia w życie ustawy,

- w kwestii art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (aporty) – podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w trakcie kalendarzowego, będą stosować zmienione regulacje od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2017 r.

Ustawa została już uchwalona przez Sejm. Teraz będzie nad nią pracował Senat.

Polecamy w Portalu FK szkolenia online:

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (druk sejmowy nr 2291 i 2291A)

Łukasz Matusiakiewicz radca prawny specjalizujący się w prawie podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40913 )
Array ( [docId] => 40913 )