Uproszczone sprawozdanie CIT-TP – zrób to dobrze

Kategoria: CIT
Data: 30-03-2018 r.

Tego roku podatnicy CIT muszą pierwszy raz złożyć załącznik CIT-TP.  Na kim spoczywa ten obowiązek?

Przedsiębiorcy zobligowani do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty przekroczyły w 2017 roku ustawowy limit, muszą złożyć do urzędu skarbowego stosowne sprawozdanie w tym zakresie, jako załącznik do zeznania rocznego.

 

Przepisy nakładają na podatników także obowiązek przekazania fiskusowi oświadczeń potwierdzających, że taka dokumentacja została przez dany podmiot przygotowana. 

Na początku ubiegłego roku weszły w życie zmiany przepisów dotyczących cen transferowych, które nałożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki sprawozdawcze. Dotyczy to m.in. złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, a także uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Sprawozdanie CIT-TP

Wraz z deklaracją podatkową CIT-8 za 2017 rok część podatników po raz pierwszy będzie musiała złożyć uproszczone sprawozdanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – na formularzu CIT-TP.

UWAGA

Obowiązek złożenie CIT-TP spoczywa na podatnikach, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także w przypadku płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego.

We wspomnianym sprawozdaniu – stanowiącym jeden z załączników do zeznania rocznego CIT-8 – wykazuje się m.in. liczbę krajowych i zagranicznych podmiotów powiązanych, z którymi podatnik dokonywał transakcji i innych zdarzeń, główny przedmiot działalności i tzw. profil funkcjonalny tego podmiotu, informacje o ewentualnej restrukturyzacji, a także wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi bądź mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Sprawdź:

Kto składa CIT-TP

Sprawozdanie CIT-TP mają obowiązek złożyć wyłącznie te jednostki, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro (art. 27 ust. 5 ustawy o CIT).

Przeliczenia tych wartości na walutę polską należy dokonać po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie. Zatem w odniesieniu do sprawozdań uproszczonych składanych za 2017 rok (w 2018 roku) do dokonania wyliczenia trzeba wziąć pod uwagę średni kurs euro NBP z 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z tabelą nr 252/A/ NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r. kurs ten wynosił 4,4240 zł. Oznacza to, że wspomniany wcześniej limit po przeliczeniu wynosi 44.240.000 zł (tj. 10.000.000 × 4,4240 zł). Przy czym należy podkreślić, że limit ten dotyczy danych z wszystkich transakcji podatnika, a nie tylko jego transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi.

Przykład:

Przychody Spółki „X” za 2017 rok przekroczyły kwotę 44.240.000 zł. Jednostka ma rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym, trwający od 1 września do 31 sierpnia. W tej sytuacji spółka powinna złożyć deklarację CIT-TP za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. w terminie do końca listopada 2018 roku.

Natomiast jednostki, które nie są zobowiązane do przygotowywania dokumentacji podatkowej transakcji, nie muszą sporządzać sprawozdania uproszczonego CIT-TP, nawet jeżeli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro.

Jak bowiem potwierdzały organy podatkowe, treść powyższego przepisu wskazuje w sposób jednoznaczny, że do dołączenia do zeznania rocznego uproszczonego sprawozdania CIT-TP zobowiązany jest podatnik, który jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Tym samym, brak ewentualnych obowiązków dokumentacyjnych w danym roku podatkowym skutkuje brakiem powinności dołączenia przedmiotowego uproszczonego zeznania (por. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.175.2017.1.NL).

Jeśli zaś chodzi o podatników, którzy są zobligowani przez przepisy do sporządzania uproszczonych sprawozdań, należy podkreślić, że sporządzenie takiego dokumentu przez jeden z nich nie zwalnia od wspomnianego obowiązku podmiotu z nim powiązanego. W przypadku podmiotów powiązanych omawiany obowiązek obciąża bowiem każdego z nich, jeżeli będą spełniać określone przepisami przesłanki.

Do złożenia CIT/TP zobowiązani są podatnicy, którzy m.in. zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli osiągnięte przez nich przychody lub koszty za poprzedni rok podatkowy przekroczyły równowartość 10.000.000 euro.

Sprawozdania PIT-TP

Analogiczne obowiązki spoczywają na podatnikach podlegających przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ich przypadku uproszczone sprawozdanie, o którym mowa składa się na formularzu PIT/TP. Deklaracje za 2017 rok podatnicy PIT muszą złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Wątpliwości mogą pojawić się odnośnie do tego, jak realizacja omawianego obowiązku powinna się odbywać w przypadku spółek osobowych (np. jawnych, komandytowych). Takie spółki również mogą być bowiem uznane za podmioty powiązane.

Literalna wykładnia przepisu art. 45 ust. 9 ustawy o PIT (w którym jest mowa o „podatnikach obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej”) może sugerować, że  wskazany w tym przepisie limit odnosi się do wspólników takich spółek, skoro to oni, a nie spółka osobowa są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2018 r. (nr 0115-KDIT3.4011.345.2017.1.MR) wynika, że limit 10.000.000 euro wskazany w powyższym przepisie należy odnosić do przychodów lub kosztów spółki, w której dane osoby fizyczne są wspólnikami.

Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest treść art. 25a ust. 1f ustawy o PIT. Przypomnijmy, że zgodnie z powołanym przepisem w przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli ta spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów wyznaczający obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej tych transakcji – ustala się dla tej spółki.

Analiza wspomnianej wcześniej interpretacji prowadzi również do wniosku, że jeżeli dana osoba fizyczna jest wspólnikiem kilku spółek osobowych, dla których powinna zostać przygotowana dokumentacja cen transferowych, to osoba ta powinna dołączyć do swojego zeznania podatkowego oddzielne sprawozdania PIT/TP dla każdej z tych spółek.

Pamiętaj złożyć oświadczenie

Podatnicy mają także obowiązek składania urzędom skarbowym dodatkowych oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Muszą to zrobić do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obowiązek ten dotyczy jednak tylko tych podatników, których roczne obroty przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

Sprawdź: 

Przepisy nie określają oficjalnego wzoru takiego dokumentu. Należy zatem stwierdzić, że oświadczenie to może mieć dowolną formę, pod warunkiem jednakże, że zostanie sporządzone na piśmie. Niezłożenie, wbrew obowiązkowi, takiego oświadczenia, zagrożone jest dotkliwymi karami finansowymi na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Oświadczenie jedynie potwierdza fakt sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której była mowa wcześniej. Natomiast sama dokumentację przedstawia się wyłącznie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli celno-skarbowej w terminie 7 dni od daty doręczenia tego żądania.

Polecamy w Portalu FK:

Podstawa prawna: 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40895 )
Array ( [docId] => 40895 )