Ulga prorodzinna także dla rodzica niemieszkającego z dzieckiem

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 14-12-2012 r.

Nie ma przeszkód, aby rodzic, który nie zamieszkuje z dzieckiem skorzystał z ulgi prorodzinnej. Jednak aby z niej skorzystać konieczne jest porozumienie pomiędzy rodzicami.

Do prawidłowego odliczenia ulgi prorodzinnej, czyli tzw. na dziecko potrzebne jest porozumienie rodziców - byłych małżonków, w zakresie podziału ulgi między nich. Wynika to z tego, że kwota ulgi przysługuje łącznie obojgu rodzicom za każdy miesiąc, w którym wykonywali władzę rodzicielską.

Jeżeli władzę tę - choćby w stopniu ograniczonym - posiadają oboje rodzice, to obojgu należy się ulga. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Przy założeniu, że obojgu rodzicom władza rodzicielska przysługiwała przez cały rok podatkowy, mają oni do podziału pełną kwotę ulgi, tj. przysługującą za dwanaście miesięcy.

Decyzję o sposobie podziału tej kwoty ustawodawca pozostawił rodzicom dziecka, zaznaczając jedynie, iż kwota ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców. Natomiast, jeżeli rodzice takich proporcji nie ustalili, bądź nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, to należy przyjąć, że ulga na dziecko przysługuje każdemu z nich w częściach równych. Potwierdza to interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR.

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które spełnia poniższe warunki:

  • jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18. roku życia,
  • przed ukończeniem 25 lat, jeśli uczy się lub studiuje,
  • bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
  • oraz w roku podatkowym 2011 r., dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodami nie powodującymi obowiązku uiszczenia podatku. Należy pamiętać, że istnieje katalog dochodów nieobjętych obowiązkiem podatkowym.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Potwierdza to interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR.

Podstawa prawna:

  • art. 27f ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30930 )
Array ( [docId] => 30930 )

Array ( [docId] => 30930 )