Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Sprawdź, czy na tym skorzystają

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 30-11-2016 r.

Konstytucja dla biznesu autorstwa ministra Morawieckiego wprowadza nowe regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Sporo zmian szykuje się też w podatkach.  Sprawdź więcej.

Głównym założeniem konstytucji dla biznesu autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest zmiana przepisów ogólnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. W zamierzeniu pomysłodawcy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zostanie zastąpiona przez trzy ustawy, tj.:

  • ustawę Prawo przedsiębiorców;
  • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez pół roku bez składek ZUS

Za pozytywną zmianę należy uznać zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS osób rozpoczynających prowadzenie działalności przez okres 6 miesięcy. Jest to bardzo duże ułatwienie dla osób wchodzących dopiero na rynek, gdy zaczynają one dopiero zdobywać klientów i zwiększać swoje przychody.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznik Przedsiębiorców

Istotnym novum jest powołanie instytucji Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców. Przewiduje się, że komisja będzie miała charakter opiniodawczy. Przedmiotem opinii będą projekty aktów prawnych, obowiązujących przepisów prawnych, a także ocena stanu konkurencyjności warunków wykonywania działalności gospodarczej. Komisja będzie forum, na którym będą wypracowywane rozwiązania dla poprawy stanu prawnego regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany w podatkach

Najkorzystniejszą propozycją dla przedsiębiorców jest możliwość obniżania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartości niezapłaconych wierzytelności wynikających z transakcji handlowych, o których mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Uprawnienia do zmniejszenia podstawy opodatkowania będzie przysługiwało, o ile wierzytelność wcześniej została zarachowana do przychodów oraz minęło 120 dni od upływu terminu płatności.

Co to oznacza w praktyce?

Ograniczenie prawa do obniżenia podatkowy opodatkowania jedynie do wierzytelności wynikających z transakcji handlowych oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, jeśli wierzytelność wynika z transakcji zawartej z konsumentem. Co oznacza, że duże firmy nastawione na sprzedaż na rzecz konsumentów nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Proponowana regulacja znajdzie najszersze zastosowanie w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami. Niewątpliwie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, jednak bardziej śmiałym krokiem i o wiele bardziej ułatwiającym życie podatnikom byłaby nowelizacja przepisów dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych.

Zmiany w ryczałcie

Istotne zmiany zostały przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt zakłada zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia i sporządzania spisu z natury. Ponadto, możliwe będzie skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez przedsiębiorców, których zakres wykonywanych czynności odpowiada czynnościom wykonywanym wcześniej w ramach stosunku pracy. Dodatkowo możliwe ma być świadczenie usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, ale po upływie dwóch lat od zakończenia pracy.

Interpretacje podatkowe na zmienionych zasadach

Niewielkie zmiany zostały przewidziane w Ordynacji podatkowej. Chodzi o obligatoryjność wydania interpretacji ogólnej z urzędu w sytuacji, gdy na skutek wyroku ostatecznego organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną rozbieżną z innymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi dotyczących tych samych zagadnień. Przepis ten jest zbędny, ponieważ Minister Finansów ma obowiązek z urzędu wydawania interpretacji ogólnych w sytuacji, gdy ma miejsce niejednolite stosowanie przepisów podatkowych, co niewątpliwie ma miejsce, gdy w zbliżonych stanach faktycznych rozbieżnie są one interpretowane.

Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn proponowane jest wprowadzenie zwolnienia od tego podatku nabycie przedsiębiorstwa po zmarłej osobie fizycznej. Zwolnienie dotyczy każdego spadkobiercy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dokonanie zgłoszenia w urzędzie skarbowym oraz prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej  5 lat od jego nabycia.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39785 )
Array ( [docId] => 39785 )

Array ( [docId] => 39785 )