Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych w 2019 roku

Kategoria: PIT
Autor: Arkadiusz Juzwa
Data: 16-01-2019 r.

Jakie ograniczenia wprowadziła nowelizacja ustaw podatkowych w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych.

Od 2019 roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a−16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Wyższa kwota, gdyż wynosząca 225.000 zł, będzie zaś dotyczyć samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dopiero jednak po uzyskania przez Polskę zgody Komisji Europejskiej).

Wartość samochodu, od której dokonywane są odpisy z tytułu jego zużycia, to jego wartość początkowa. Zatem jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego nie przekroczy 150.000 zł, odpisy amortyzacyjne w całości będą stanowić koszt podatkowy.

Limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych, składek na ubezpieczenie, opłat wynikających z umowy leasingu (operacyjnego), najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze oraz wydatków z tytułu kosztów używania dotyczą samochodów osobowych.    

Samochód osobowy

Definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych się nie zmieni. Za samochód osobowy nadal będzie uznawany pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Z definicji tej wyłącza się jednak:

1)      pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a)      klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b)      z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2)      pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Wyłączenia dotyczą pojazdów identycznych jak te, które pozwalają na 100% odliczenie VAT. Do celów VAT spełnienie wymagań wyłączających z kategorii samochodów osobowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (VAT-1, VAT-2).

Skoro samochód posiada w dowodzie rejestracyjnym adnotację VAT-1, to nie jest samochodem osobowym, którego będą dotyczyć nowe przepisy.

Sprzedaż samochodu a koszty

Nowelizacja wprowadziła przepis, który limituje koszt podatkowy przy sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały, którego wartość początkowa przekracza 150.000 zł. Kosztem będą wydatki na nabycie samochodu w części nieprzekraczającej kwoty 150.000 zł, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że przy sprzedaży takiego samochodu podatnik nie rozliczy sumarycznie, jako koszt uzyskania przychodów, kwoty większej niż 150.000 zł.

Leasing i wynajem samochodów   

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz limitowanie kosztów podatkowych przy sprzedaży nie będą dotyczyć samochodów, które zostały oddane przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu (operacyjnego), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika

Sprawdź też:

Źródło: ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Arkadiusz Juzwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 41003 )
Array ( [docId] => 41003 )