Uproszczenia podatkowe od 2019 roku

Kategoria: PIT
Autor: Arkadiusz Juzwa
Data: 12-03-2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadziła uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

E-deklaracje na podatki lokalne

Deklaracje na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości mogły być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy ds. finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy (deklaracji podatkowych) wraz z załącznikami oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg w danym podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami.

 

Zatem podatnicy podatków lokalnych otrzymają ujednolicone − w skali kraju − formularze podatkowe, które będą mogły być przekazywane także w formie elektronicznej.

Mały podatnik

Aktualnie status małego podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych przysługuje tym podatnikom, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Nowelizacja zakłada jej podniesienie do wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Status małego podatnika uprawnia m.in. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50.000 euro oraz do stosowania obniżonej stawki CIT (wynoszącej obecnie 15%; od 1 stycznia 2019 r. ma wynosić 9%).

Omawiana zmiana wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 r.

Strata podatkowa

Do tej pory strata podatkowa poniesiona w danym roku podatkowym ze źródła przychodów może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jest to możliwe, pod warunkiem że bez względu na wielkość tej straty wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych pięciu lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Po zmianach obok ww. zasady dotychczasowej − podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia dochodu w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę straty nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Jeżeli poniesiona strata będzie wyższa niż 5.000.000 zł, to nieodliczona kwota będzie podlegać rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym jednak że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% wysokości straty.    

Zgodnie z przepisem przejściowym szybsze rozliczenie będzie dotyczyć strat podatkowych powstałych, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Tym samym straty podatkowe z bieżącego roku podatkowego oraz z lat wcześniejszych będą pomniejszać dochód wg zasad dotychczasowych, także po 1 stycznia 2019 r.

Polecamy w Portalu FK:

 

Arkadiusz Juzwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41002 )
Array ( [docId] => 41002 )