Kontrola JPK. Błędy popełniane przez podatników – poznaj je i sprawdź jak ich uniknąć

Data: 25-05-2017 r.

Nastąpiło zweryfikowanie przesyłanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach e-kontroli plików JPK_VAT według schematu XML i wykazano niezgodności. Podatnicy muszą sprawdzić pliki oraz dokonać korekty deklaracji VAT i plików JPK_VAT za dany okres. Poszerz swoją wiedzę.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są zobowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji niezbędnej do sporządzania deklaracji VAT.

JPK_VAT co miesiąc

Przekazywanie raportu może odbywać się jedynie w postaci elektronicznej poprzez plik JPK_VAT o strukturze XML za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Jeśli podatnik dokonuje korekty deklaracji VAT zobowiązany jest także do dokonania korekty pliku JPK_VAT za ten sam okres.

Obecnie z tego obowiązku sprawozdawczego w ramach e-kontroli podatkowej wywiązują się duże, średnie i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Natomiast wszyscy podatnicy będą powyższe zobowiązanie wypełniać za okres 1 stycznia 2018r.

Pliki o strukturze JPK_VAT w schemacie XML przesyłane są przez podatników drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesłane pliki zostały zweryfikowane za luty 2017r .przez narzędzie ANALIZATOR _JPK.

W wyniku weryfikacji zidentyfikowano przypadki niezgodności przesłanych plików polegających na.

Oto 3 błędy:

  1. rozbieżności w przekazywanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres  -  moim zdaniem część rozbieżności może wynikać z dokonania korekty deklaracji VAT-7 bez przesłania korekty raportu JPK_VAT(2),
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT
  3. przypadki uwzględnienia w pliku JPK_VAT faktur zakupu wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Wyrejestrowywanie podatników

Od początku roku urzędy skarbowe rozpoczęły masowe wyrejestrowania podatników.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą  od 1 stycznia 2017 r., Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika w następujących przypadkach:

1. podatnik nie istnieje;
2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;

Wystarczą trzy próby kontaktu pod wskazany w zgłoszeniu rejestrowym numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego zakończony niepowodzeniem oraz spisanie protokołu ze zdarzenia do celów dowodowych przez urzędnika urzędu skarbowego, a podatnik może zostać wykreślony jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,

Wystarczy, że podatnik nie poinformuje w terminie urzędu skarbowego o zmianie adresu siedziby, do której udał się organ kontroli skarbowej.

4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej;
5. podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą na okres powyżej 6 miesięcy,
6. podatnik nie złożył obowiązkowej deklaracji VAT za okres 6 miesięcy lub dwóch kwartałów;
7. złożył deklarację VAT za okres 6 miesięcy lub dwóch kwartałów nie wykazując sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia;
8. wystawił faktury lub korekty faktur na czynności, które nie zostały dokonane,
9. prowadząc działalność podatnik wiedział lub miał uzasadnioną  podstawę przypuszczać że dostawcy lub nabywcy uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przykładów istnieje bardzo wiele przyczyn z powodu, których podatnik może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT a ponadto z uwagi na brak wymogu informowania przez Naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu z  rejestru, nie posiadać wiedzy na temat zmiany statusu.

Rada eksperta

Sugeruję sprawdzanie kontrahentów, od których dokonujemy zakupu towarów bądź usług, czy posiadają status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Powyższa czynność wpłynie na wyeliminowanie błędów w przesyłanych plikach JPK_VAT(2).

W najbliższym czasie drogą e-mailową z adresu [email protected] podatnicy, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości, otrzymają pisma informujące o nieprawidłowościach.

Pisma podpisane przez Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków będą zawierały prośbę o sprawdzenie konkretnych plików JPK_VAT(2), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postaci błędów lub omyłek, skorygowania deklaracji VAT versus pliku JPK_VAT.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie rozbieżności należy kierować do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego.

Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, że pismo nie będzie zawierało wezwań do zapłaty, nie będą załączone żadne zewnętrzne linki ani załączniki w formie pliku.


Tagi: jpk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40404 )
Array ( [docId] => 40404 )