Uprawnienia kontrolne dla urzędników

Data: 30-05-2017 r.

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Sprawdź, kiedy urzędnicy przyjdą bez zapowiedzi.

Walka z wyłudzeniami VAT – możliwości Krajowej Administracji Skarbowej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:KAS) będzie mógł zlecić blokadę rachunku bankowego podatnika do 72 godzin, jeżeli uzna, że rachunek może być wykorzystywany do wyłudzenia podatku, uszczuplenia budżetu państwa poprzez niezapłacenie podatku, czy też uczestniczenia w karuzeli podatkowej.

 

Bank natychmiast na polecenie KAS zablokuje konto podatnika na 72 godziny.

Kompetencje w zakresie akcyzy

Nowa struktura organizacyjna oznacza również zmianę kompetencji w wykonywanych dotychczas zadań. W tym zakresie główne zmiany sprowadzają się do:

- przejęcia przez urzędy skarbowe spraw z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier.

Sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw związanych z importem towarów):

• złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji, informacji, innych dokumentów należy złożyć do urząd skarbowy właściwy w sprawie akcyzy,

• złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy składamy do urzędu skarbowego właściwego w sprawie znaków akcyzy.

Kontrola podatkowa – przeszukania siedzib firm i mieszkań prywatnych

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy o krajowej administracji skarbowej inspektor może także wkroczyć i zrewidować mieszkanie lub dom prywatny, jeśli jest tam prowadzona działalność gospodarcza podatnika.

Kontrola celno-skarbowa ma na celu znalezienie dowodów w prowadzonej sprawie. Inspektor ma prawo przeszukiwać lokal bez nadzoru kontrolowanego.

A w trakcie prowadzonej rewizji przedsiębiorca może zostać wyproszony z przeszukiwanego pomieszczenia i dalsze czynności będą odbywać się bez jego obecności.

Konsekwencje nieudzielenia odpowiednich informacji organom KAS

Podatnik, który nie wykona obowiązku informacyjnego, może być ukarany karą pieniężną do wysokości 10.000 zł (art. 45 ustawy o KAS). Kara ta jest nakładana w drodze decyzji organu KAS.

Może być nałożona na podmiot, który pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie:

  • nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, lub
  • udzielił ich w niepełnym zakresie.

14 pierwszych dni, czyli możliwość korekty deklaracji

Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej podatnik w ciągu pierwszych 14 dni kontroli celno-skarbowej będzie mógł dokonać korekty zeznania podatkowego.

14-dniowy termin będzie liczony od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Po upływie dwóch tygodni, jeżeli kontrola będzie nadal trwała, podatnik będzie mógł składać korekty jedynie w zakresie nią nieobjętym.

Kontrola celno-skarbowa

Urząd  celno-skarbowy co do zasady ma prawo do uruchomienia kontroli celno-skarbowej w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Legitymacja służbowa  - ewentualność kontroli

W sytuacji podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią niezwłoczne działanie, będzie wszczynał kontrolę celno-skarbową na podstawie legitymacji służbowej.

Długość trwania lustracji

Kontrola, co do zasady, ma być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak zgodnie z przepisami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.

Po reformie administracji skarbowej postępowanie kontrolne zostało przekształcone w kontrolę celno-skarbową, za którą odpowiada jeden z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Nie obowiązuje już terytorialność kontroli celno-skarbowej.

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza się wynik kontroli składający się z:

  1. oznaczenia organu,
  2. wskazania kontrolowanego,
  3. daty wydania,
  4. zakresu kontroli,
  5. informacji o nieprawidłowościach lub ich braku,
  6. podpisu naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby, która go zastępuje.

Wynik kontroli nie przewiduje wpisania zastrzeżeń kontrolowanego podmiotu czy wyjaśnień.

Od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, a jeśli kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, tego samego organu, czyli urzędu celno-skarbowego.

Etapy kontroli celno-skarbowej

Kontrola dokonywana jest przez każdego z 16 naczelników urzędów celno-skarbowych. Składa się z następujących etapów:

1. Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli rozpoczyna kontrolę.

Przez pierwsze 14 dni podatnik ma prawo do korekty deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą

2. Prowadzenie kontroli podatkowej.

3. Zakończenie kontroli podatkowej poprzez wydanie wyników kontroli, nie ma możliwości składania zastrzeżeń lub wyjaśnień.

Do 14 dni po zakończeniu kontroli istnieje prawo do korekty deklaracji.

4. Otrzymanie od organu kontrolującego zawiadomienia o uwzględnieniu korekty, jeśli podatnik nie złożył w terminie wymaganej korekty, przekazanie postanowienia o przekształceniu kontroli skarbowej w postępowanie podatkowe.

5. Postępowanie podatkowe.

6. Decyzja podatkowa.

Nie ma możliwości wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych w czasie trwania kontroli celno-skarbowej.

Odwołanie się od postępowania

Postępowanie odwoławcze w zakresie wyników kontroli dokonanej przez naczelnika urzędu skarbowego kierowane jest do dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Podatnik na wniesienie odwołania ma 14 dni.

Natomiast postępowanie odwoławcze w zakresie wyników kontroli dokonanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, jeśli kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, kierowane jest do naczelnika urzędu celno-skarbowego.

W pozostałych przypadkach dotyczących kontroli dokonana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego procedura odwoławcza kierowana jest do dyrektora Izby Administracji Skarbowej – w obu przypadkach podatnik na wniesienie odwołania ma 14 dni.

Polecamy również w PortaluFK:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40420 )
Array ( [docId] => 40420 )