Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Data: 05-08-2013 r.

Naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową na raty tylko i wyłącznie na wniosek – nie jest możliwe rozłożenie na raty z urzędu. Niezbędna jest zatem inicjatywa podatnika w postaci złożenia wniosku. Poniżej, prezentujemy przykład takiego wniosku oraz wskazówki naszego eksperta.

Bardzo istotne jest, aby wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej zawierał uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wykazać, jaki ważny dla spółki interes lub interes publicznyprzemawia za rozłożeniem zaległości podatkowej na raty.

 

Z uwagi jednak na fakt, że kryteria ustawowe, na podstawie których naczelnik podejmuje swoją decyzję, są bardzo ogólne („ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”), warto postarać się wykazać jak najwięcej powodów wskazujących na „potrzebę” rozłożenia zaległości na raty.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej


Warszawa, 2 maja 2013 r.

Spółka „AJX” sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 222

00-128 Warszawa

NIP: 128-234-45-67

Do:

Naczelnika Urzędu Skarbowego

Warszawa Praga

ul. Mycielskiego 21

04-379 Warszawa

WNIOSEK

O ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wnoszę o rozłożenie na 12 rat płatności z tytułu zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w wysokości 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych wraz z odsetkami za zwłokę

Uzasadnienie

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż materiałów budowlanych. Zatrudnia ona 6 pracowników na pełen etat. Działalność prowadzi od 3 lat. Z roku na rok pozyskuje nowych klientów, ma coraz więcej zamówień. Na 2013 r. ma już zakontraktowanych kilka dostaw, w tym jedną bardzo dużą dostawę materiałów budowlanych w połowie roku na budowę osiedla. W 2014 r. zamierza nawet zwiększyć stan zatrudnienia o 2 dodatkowe osoby.

Swoją działalność prowadzi przy ul. Wał Miedzeszyński. Teren firmy dzieli od rzeki Wisły kilkanaście metrów. Na początku 2013 r. topniejący śnieg znacznie podwyższył poziom Wisły, która wylała, zalewając całkowicie plac przez budynkiem, w którym Spółka prowadzi działalność. Bardzo duża partia materiałów budowlanych przygotowanych do dostawy dla kilku klientów, składowana na tym placu, została zalana. Woda opadła dopiero po kilku dniach. To wystarczyło, aby towar należący do Spółki – za który już zapłaciliśmy hurtownikowi – uległ całkowitemu zniszczeniu. Ponieważ zniszczony towar był już zakontraktowany, aby uniknąć zapłaty kar umownych wynikających z umów dostawy tych materiałów Spółka była zmuszona wziąć kredyt w banku i zakupić kolejną partię towaru, tracąc w ten sposób dużą ilość pieniędzy.

W związku z powyższym Spółka nie jest w stanie uiścić zaległości podatkowej w wymaganej kwocie. Jednak, tak jak wspominałem, ma podpisanych kilka dużych kontraktów, które spowodują, że w tym roku odbuduje swoją pozycję i może nawet zwiększy zatrudnienie. W obecnej chwili koszty kredytu i naprawy podmytego budynku uniemożliwiają jej zapłatę zaległości podatkowej. Aby zapłacić tę kwotę, będziemy zmuszeni zredukować zatrudnienie w firmie nawet o 80%, co spowoduje niemożliwość wywiązania się z podpisanych kontraktów, które pozwolą odzyskać płynność finansową i umożliwią zapłatę wszystkich zaległych należności.

W związku z tym, że rozłożenie zaległości podatkowej na raty byłoby jedynie przesunięciem w czasie zapłaty całości zaległości, nie godząc równocześnie w interes Skarbu Państwa, niniejszy wniosek o udzielenie pomocy niestanowiącej pomocy publicznej jest słuszny i w pełni uzasadniony. Dlatego wnoszę o rozłożenie zaległości podatkowej na raty na ww. zasadach Dotychczas spółka nie korzystała z żadnej formy ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, ani z pomocy publicznej.

………………

(podpis prezesa zarządu)

Załączniki:

  1. Opinia biegłego dotycząca zniszczenia materiałów budowlanych

  2. Opinia biegłego dotycząca podmycia budynku i konieczności napraw

  3. Stan spłaty kredytu

  4. Wyciąg z umów na przyszłe dostawy.

  5. Sprawozdanie finansowe za 2011 r., rachunek zysków i strat


Bardzo istotne jest, aby wniosek zawierał uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wykazać, jaki ważny dla spółki interes lub interes publicznyprzemawia za rozłożeniem zaległości podatkowej na raty. Z uwagi jednak na fakt, że kryteria ustawowe, na podstawie których naczelnik podejmuje swoją decyzję, są bardzo ogólne („ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”), warto postarać się wykazać jak najwięcej powodów wskazujących na „potrzebę” rozłożenia zaległości na raty.

Wskazówka eksperta

Należy wskazać na ile rat podatnik chce aby naczelnik rozłożył zaległość. Żądanie wskazane we wniosku nie jest oczywiście dla niego wiążące, ale wskazanie wiarygodnej ilości rat (odpowiadających stanowi faktycznemu opisanemu w uzasadnieniu) z pewnością będzie przemawiało na korzyść podatnika.

We wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej należy podkreślić tymczasowość sytuacji, czyli brak możliwości zapłaty podatku. Podkreśl, że zdarzenie to (najlepiej, jeżeli niezawinione przez podatnika, jak przykładzie – tzw. siła wyższa) może wywołać ujemne skutki nie tylko dla niego (zamknięcie firmy), ale również dla innych osób. We wzorze jest mowa o pracownikach, którzy stracą pracę i nie będą płacili podatków, jeżeli nie będą osiągali dochodów, a co więcej Skarb Państwa ucierpi, płacąc im zasiłki dla bezrobotnych. Tu wkraczamy więc w interes publiczny, który w zdecydowanie większej liczbie przypadków przekonuje naczelnika do pozytywnego ustosunkowania się do wniosku.

Wszystkie twierdzenia, informacje przytaczane we wniosku trzeba udowodnić. Dlatego warto postarać się załączyć jak najwięcej dokumentów potwierdzających, że twierdzenia zawarte w uzasadnieniu są prawdziwe.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, wniosek o udzielenie ulgi podatkowej powinien także zawierać informacje dotyczące pomocy publicznej, tj. m.in. o jaką pomoc publiczną przedsiębiorca się ubiega oraz jakie jest jej przeznaczenie. Przedsiębiorcy powinni także przedstawić stosowne oświadczenia (informacje) o otrzymanej wcześniej pomocy, o której mowa.

W przypadku rozłożenia zaległości na raty należy płacić je wraz z odsetkami w terminach wyznaczonych przez naczelnika. W przypadku niezapłacenia w terminie którejkolwiek z rat terminem zapłaty całej zaległości podatkowej stanie się dzień właściwy do zapłaty sprzed podjęcia decyzji.

Podstawa prawna: art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31173 )
Array ( [docId] => 31173 )

Array ( [docId] => 31173 )