Wspólny wniosek o interpretacje

Data: 21-04-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Wiele z nich dotyczy zasad wydawania interpretacji podatkowych. Warto zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie możliwości złożenia wspólnego wniosku przez kilka podmiotów.

Dotychczas przepisy regulujące instytucję indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przyznawały możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji wyłącznie jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie. Jeśli problem dotyczył np. kilku wspólników spółki osobowej, to każdy z nich musiał odrębnie występować z wnioskiem o interpretację. Powodowało to np. iż to samo zdarzenie było przedmiotem równoległej analizy w różnych organach. Od 1 stycznia 2016 r. składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być grupa podmiotów (dwóch lub więcej), w przypadku gdy w tym samym zdarzeniu będącym jego przedmiotem zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot – „wspólny wniosek”, a skutki podatkowe z tego zdarzenia powstają dla zainteresowanych. Możliwość składania wspólnych wniosków będzie przydatna w zagadnieniach dotyczących opodatkowania i stawki VAT, obowiązków płatnik-podatnik w podatkach dochodowych, wypłaty przez spółkę udziałowcom dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zbycia wspólnego składnika majątku przez małżonków, zagadnienia dotyczące spadkobierców i obdarowanych, nabywców akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Wniosek może dotyczyć jednego podatku lub różnych podatków, jeżeli interpretacja przepisów różnych ustaw jest wzajemnie sprzężona, np. VAT-PCC, podatek dochodowy – podatek od spadków i darowizn. Nowe zasady przewidują, iż wszyscy zainteresowani wskażą jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji, a także jej ewentualnej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia (art. 14r § 2 OP). Organ podatkowy będzie się zwracał np. w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku wyłącznie do zainteresowanego wskazanego we wniosku jako strona postępowania i on też będzie udzielał organowi wyjaśnień. Wspólny wniosek będzie musiał zawierać oświadczenia wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie jest w stosunku do poszczególnych wnioskodawców przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w wydanej dla nich decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Wniosek taki powinien spełniać wszystkie warunki przewidziane dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, z tym że wspólny wniosek powinien zawierać wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wniosek wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy wniosek nie będzie spełniał warunków formalnych (np. niepełny opis zdarzenia lub nie zostaną dołączone stosowne oświadczenia), wówczas organ będzie wydawał postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Na wspólny wniosek złożony przez kilku wnioskodawców organ, właściwy dla wskazanego zainteresowanego, będzie wydawał jedną interpretację, która będzie doręczana tylko podmiotowi wskazanemu przez wnioskodawców jako strona postępowania. W interpretacji tej organ będzie dokonywał oceny stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich wnioskodawców wraz z uzasadnieniem tej oceny. Ochrona z wydanej interpretacji będzie przysługiwać wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem, i będzie wywoływała skutki od dnia doręczenia interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku jako strona postępowania. Interpretacja zostanie też przekazana do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich zainteresowanych.Interpretację lub postanowienie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym wskazanym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia. Umożliwi to każdemu z nich ewentualne skorzystanie z prawa do skargi do sądu administracyjnego (art. 14r § 3 OP). Opłata za wspólny wniosek będzie stanowiła iloczyn kwoty ustalonej na podstawie art. 14f OP (tzn. opłatę od „zwykłego” wniosku, tj. 40 zł) razy liczba wnioskodawców składających wspólny wniosek (art. 14r § 4 OP). W pozostałym zakresie stosowane będą odpowiednio przepisy regulujące wydawanie interpretacji indywidualnych. Prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na interpretację będzie służyło każdemu z zainteresowanych, a nie tylko stronie.

Przykład:

Opłata za wspólny wniosek

Jan Markowski wraz z trojgiem rodzeństwa, jako spadkobiercy ustawowi, odziedziczyli spadek po rodzicach. Spadek przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza. W skład masy spadkowej weszły m.in. nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe. Część ze składników masy spadkowej, w szczególności nieruchomości, była wykorzystywana przez spadkodawców w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Spadkobiercy mają wątpliwość, czy dokonując sprzedaży poszczególnych składników masy spadkowej, w szczególności nieruchomości, będą uznani za podatników podatku od towarów i usług wykonujących działalność gospodarczą. Do końca roku każdy ze spadkobierców powinien złożyć odrębny wniosek o interpretację indywidualną, opłacając 40 zł. Po 1 stycznia 2016 r. rodzeństwo będzie mogło złożyć wspólny wniosek, wskazując jednego z nich jako stronę. Opłata za wspólny wniosek wyniesie 160 zł. Wydana przez organ skarbowy interpretacja będzie dotyczyła wszystkich czterech wnioskodawców.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38883 )
Array ( [docId] => 38883 )

Array ( [docId] => 38883 )