Zmiany w Ordynacji podatkowej 2020

Autor: Bogdan Świąder
Data: 19-03-2019 r.

Od przyszłego roku zostanie dodany przepis, który nałoży obowiązek informowania przez urzędników o danych personalnych świadka wezwanego do złożenia zeznań oraz wskazania okoliczności, na jaką dowód ten ma zostać przeprowadzony.

Nowelizacja doprecyzowuje regulację, która dotyczy zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin. Wprowadzono wymóg, aby nastąpiło to przynajmniej na 7 dni roboczych wcześniej. Obecny zapis tego obowiązku wskazuje tylko na okres 7 dni przed przeprowadzeniem dowodu.

 

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie możliwości odejścia od sztywnego informowania z 7-dniowym wyprzedzeniem o zaplanowanej czynności, jeżeli świadek, biegły oraz strona wyrażają zgodę na inny termin przesłuchania.

Dane świadka

Całkowitą nowością będzie podawanie w zawiadomieniach obszerniejszych danych. W przypadku przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka organ podatkowy poinformuje o imieniu i nazwisku świadka, który ma zostać przesłuchany, oraz okoliczności, na jakie dowód ma zostać przeprowadzony.

Ma to pomóc stronie postępowania w podjęciu decyzji, czy w takim przesłuchaniu chce uczestniczyć, oraz przygotować się do sformułowania pytań. Strona ma bowiem prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu z przesłuchania świadka, biegłego lub oględzin, w szczególności może zadawać pytania świadkowi lub biegłemu oraz składać wyjaśnienia.

Wprowadzono jednocześnie wyjątek pozwalający na utajnienie danych, jeżeli naruszałoby to interes świadka lub prowadzonego postępowania. Dane świadka zostaną utajnione we wszystkich odpowiednich dokumentach. Ma to uniemożliwić sytuacje, gdy poprzez naciski ze strony innych osób następowałby wpływ na zeznania świadków.

Przesłuchanie

Wprowadzono też nowy sposób prowadzenia przesłuchań na odległość, za pomocą dostępnych technik audiowizualnych. Nastąpi możliwość stosowania nowoczesnych technik umożliwiających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku w trakcie przeprowadzania czynności przesłuchania strony, świadka lub biegłego na odległość przez organ podatkowy. W przeprowadzanej czynności przesłuchania będzie uczestniczył pracownik organu właściwego dla miejscowości, w której przesłuchiwana osoba przebywa.

Proponuje się także wprowadzenie obligatoryjnego utrwalania czynności przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć wiarygodność przeprowadzonego dowodu oraz wierniej oddawać przebieg czynności, co pozwoli na obiektywizację oceny prawidłowości jej dokonania i zwiększy efektywność działania organu podatkowego. Sporządzony z czynności przesłuchania protokół stanowić będzie uzupełnienie utrwalonego za pośrednictwem technik rejestrowania obrazu i dźwięku dowodu, wobec czego jego treść zostanie ograniczona jedynie do zapisu najistotniejszych oświadczeń osób biorących udział w przeprowadzonej czynności. Zapis utrwalający dokonane czynności ma być załącznikiem do protokołu.

Pytania w protokole

W zakresie przesłuchań strony, świadka i biegłego uzupełniono aktualną regulację przez wprowadzenie obowiązku, by z protokołu przesłuchania wynikała wprost treść pytań zadawanych przesłuchiwanemu zarówno przez organ prowadzący przesłuchanie, jak i stronę, a także treść udzielonych odpowiedzi.

Protokół będzie sporządzany na piśmie, a z jego treści ma wynikać, w szczególności kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

W przypadku sporządzenia protokołu w postaci elektronicznej osoby, które nie mogą złożyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, składają podpis na wydruku dokumentu elektronicznego. Informacja o tym będzie zamieszczana w dokumencie elektronicznym.

Zmiana ta ma ograniczyć liczbę wniosków o ponowne przesłuchanie tych samych osób (przez ujednolicenie sposobu protokołowania przesłuchań oraz określenie treści protokołów). Ma też ułatwić konfrontowanie zeznań wielu świadków nie tylko poprzez porównanie ich odpowiedzi, ale także porównanie, czy są to odpowiedzi na takie same, czy różne pytania, co umożliwi w bardziej wiarygodny sposób ustalić stan faktyczny sprawy.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

  • art. 322, art. 343, art. 354, art. 356, art. 361, art. 362, art. 364 projektu z 4 lipca 2018 r. ustawy Ordynacja podatkowaBogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41001 )
Array ( [docId] => 41001 )