Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autor: Syuzanna Musfi
Data: 03-04-2019 r.

Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje wiele istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wprowadzenie zmian pozwoli na skrócenie czasu trwania postępowania egzekucyjnego. Obecne przepisy są na tyle zawiłe i niejednoznaczne, że nie pozwalają na szybkie i sprawne przeprowadzenie egzekucji. Zmiany dotyczą m.in. środków zaskarżenia, egzekucji z majątku wspólnego małżonków, zbiegu egzekucji, egzekucji z ruchomości czy egzekucji
z pieniędzy. Poniżej kilka istotnych zmian.

Delegowanie zadań

Projekt wprowadzi możliwość wykonywania niektórych czynności przez jednego naczelnika urzędu skarbowego w imieniu innego naczelnika urzędu skarbowego. Upoważnienie nastąpi na podstawie w rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Delegowanie zadań upoważnionemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie będzie ograniczać się do konkretnego postępowania egzekucyjnego. Upoważniony organ egzekucyjny będzie mógł wykonywać czynności niezależnie od uprawnień organu właściwego miejscowo. Wobec czego upoważnienie to nie ogranicza uprawnień organu egzekucyjnego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Wszczęcie egzekucji administracyjnej

Obecnie za moment wszczęcia egzekucji administracyjnej uznaje się chwilę doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub chwilę doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeśli nastąpiło ono przed doręczeniem tytułu wykonawczego. Jednakże dla skuteczności egzekucji wymagane jest jednak doręczenie tytułu wykonawczego. Zmieniony art. 26 § 5 ustawy wprowadza dwa nowe zdarzenia związane z egzekucją z ruchomości lub nieruchomości, których zaistnienie przesądza o chwili wszczęcia egzekucji administracyjnej. Z chwilą zajęcia ruchomości następuje wszczęcie egzekucji administracyjnej, jeżeli nastąpi to przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Celem jest możliwość dokonania skutecznego zajęcia ruchomości przed doręczeniem tytułu wykonawczego.

Dla usprawnienia postępowania egzekucyjnego, projekt nakłada na wierzyciela obowiązek doręczania wniosków egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W drodze wyjątku, gdy z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, przekazanie wniosków oraz tytułów wykonawczych odbywa się w dotychczasowej formie.

Ponadto dane zobowiązanego zawarte w tytule wykonawczym będą automatycznie weryfikowane przez system. Wierzyciel niezwłocznie otrzyma informację o odrzuceniu tytułu wykonawczego wraz z podaniem przyczyny. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że do organu egzekucyjnego trafią tylko prawidłowo wystawione tytuły wykonawcze.

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

Wprowadzenie kompleksowej regulacji dotyczącej procedury dochodzenia z majątku wspólnego małżonków podyktowane jest koniecznością ujednolicenia praktyk organów administracyjnych oraz zapewnienia ochrony prawnej małżonkowi zobowiązanego w toku egzekucji z majątku wspólnego. Art. 27 f § 1 umożliwia małżonkowi zobowiązanego wniesienie w egzekucji z majątku wspólnego sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności tym majątkiem. Na postanowienie o oddaleniu sprzeciwu przysługuje zażalenie małżonkowi zobowiązanego. Sprzeciw można wnieść tylko raz w toku postępowania egzekucyjnego.

Sprawdź też:


Syuzanna Musfi

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40980 )
Array ( [docId] => 40980 )