Zwiększy się katalog przesłanek zawieszających postępowanie podatkowe

Data: 11-06-2013 r.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje zmiany dotyczące instytucji zawieszenia postępowania podatkowego, uwzględniając procedurę wzajemnego porozumiewania się. Zawieszenie postępowania podatkowego nastąpi również po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego.

Obecnie organ podatkowy zawiesza postępowanie:

  • w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
  • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
  • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
  • w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
  • w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej - do dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 108 § 2 Op, stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 108 § 3 Op oraz art. 115 § 4 Op;
  • w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Od 1 lipca 2014 r. katalog ten poszerzy się o czas procedury wzajemnego porozumiewania się, która zazwyczaj trwa dłużej niż postępowanie podatkowe.

Wystąpienie o udzielenie informacji niezbędnych do ustalania lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów których polska jest stroną będzie fakultatywną przesłanką zawieszenia postępowania. Umożliwi to organom podatkowym w czasie czekania na informacje przeprowadzenie innych dowodów.

Zmiany przewidują również rozszerzenie katalogu przesłanek zawieszających postępowanie o wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia przez ten organ.

Tekst przygotowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31154 )
Array ( [docId] => 31154 )