Kiedy musisz złożyć informację podsumowującą VAT-UE

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 18-09-2012 r.

Informacje podsumowujące VAT-UE – co do zasady – składa się za okresy miesięczne. Przepisy ustawy o VAT przewidują jednak możliwość składania informacji podsumowującej za okres kwartalny. Poznaj szczegóły.

Kto składa informacje podsumowującą

Podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą) zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje – tzw. informacje podsumowujące – o dokonanych:

  • wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej;
  • wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej;
  • dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej;
  • usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące za okresy miesięczne

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jednak – zgodnie z art. 100 ust. 7 ustawy o VAT – w przypadku składania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin ten przesuwa się do 25. dnia następującego po danym miesiącu.

 

Informacje podsumowujące za okresy kwartalne

Informacje podsumowujące mogą być składane kwartalnie w przypadkach określonych w art. 100 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólntowych, w przypadku gdy dotyczą one:

  1. wewnątrzwspólntowej dostawy towarów, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł;
  2. wewnątrzwspólntowego nabycia towarów jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł;
  3. usług, z tytułu których rozliczenie VAT spoczywa na nabywcy w myśl art. 28b ustawy o VAT.

Składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których całkowita wartość WDT, bez podatku od wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250.000 zł lub całkowita wartość WNT, bez podatku, przekroczyła w danym kwartale kwotę 50.000 zł są zobowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne.

W tym przypadku również znajdzie zastosowanie art. 100 ust. 7 ustawy o VAT wydłużający termin składania deklaracji za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale, jeżeli informacje te będą składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchybienie terminu

Złożenie deklaracji VAT-UE po terminie stanowi wykroczenie skarbowe. Na przedsiębiorcę, który nie wykona ciążącego na nim obowiązku w terminie, może być nałożona kara grzywny.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31242 )
Array ( [docId] => 31242 )