Najnowsze wzory deklaracji VAT obowiązujące od 1 lipca 2018 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 29-03-2018 r.

W lipcu pojawią się nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT. Od tego czasu zmienią się również wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Dowiedz się więcej.

W dniu 6 marca 2018 r. opublikowany został projekt (z 19 lutego 2018 r.) nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Określenie nowych wzorów jest konieczne ze względu na wejście w życie 1 lipca 2018 r. przepisów określających tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Od tego też dnia obowiązywać ma projektowane rozporządzenie oraz określone nim wzory.

Podzielenie płatności w VAT

Istotą mechanizmu podzielonej płatności będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na „zwykły” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto (tzw. rachunek VAT), którego środkami można dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój „zwykły” rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku VAT, szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści podatek VAT należny fiskusowi.

Dodaniu przepisów określających mechanizm podzielonej płatności towarzyszyć będzie określenie wielu zachęt do korzystania z tego mechanizmu. Jednym z nich ma być dodanie przepisu przewidującego, że zwroty bezpośrednie na rachunek VAT będą dokonywane w terminie 25 dni bez konieczności spełniania warunków określonych przepisami art. 86 ust. 6 ustawy o VAT. Warunkiem tego będzie jedynie wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją VAT (zob. dodawany art. 87 ust. 6a ustawy o VAT).

Konieczności zmian

W związku z tym omawiany projekt przewiduje dodanie we wzorach deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, w której będą wykazywane kwoty zwrotu na rachunek VAT. Kwoty takie mają być wykazywane w poz. 58 tych deklaracji, zaś wniosek podatnika o zwrot na rachunek VAT ma być składany poprzez zaznaczenie kwadratu „tak” w poz. 68 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Z kolei dodawany art. 108d ustawy o VAT zawierać będzie przepisy zachęcające podatników do wcześniejszego regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT za pośrednictwem rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania będzie zmniejszana o kwotę obliczoną na podstawie wskazanego w dodawanym art. 108e ust. 1 ustawy o VAT wzoru (wysokość tej kwoty będzie uzależniona od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane).

Podatnicy korzystający z tej możliwości będą zaznaczać kwadrat „tak” w poz. 67 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Z możliwości tej korzystać będą mogli również podatnicy składający deklaracje VAT-8 i VAT-9M. W konsekwencji omawiany projekt przewiduje również nowe wzory tych deklaracji, w których podatnicy będą mogli wskazać, że korzystają z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT. Mają to być poz. 25 deklaracji VAT-8 oraz poz. 19 deklaracji VAT-9M.

Pozostałe zmiany we wzorach

Pozostałe projektowane zmiany we wzorach deklaracji VAT nie są związane z wprowadzeniem przepisów określających mechanizm podzielonej płatności.

Zmiany te polegać mają na:

1)      usunięciu bloków „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz „Adnotacje urzędu skarbowego” (w przypadku obecnie obowiązujących wzorów deklaracji VAT-7/VAT-7K są to bloki H oraz I, w przypadku obecnie obowiązujących wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M są to bloki D oraz E); usunięcie tych bloków związane jest z tym, że w świetle obowiązku składania deklaracji VAT w formie elektronicznej informacje w nich zawarte są zbędne,

2)      dodaniu bloku „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” (ma to być blok H deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz blok E deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M).

Do projektowanych zmian dostosowane mają również oczywiście zostać objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M mają być stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K – począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob. § 2 projektowanego rozporządzenia).

Tymczasowo jednak, tj. nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M) lub za III kwartał 2018 r. (w przypadku deklaracji VAT-7K), będą mogły być jednak również stosowane obecnie obowiązujące wzory tych deklaracji (zob. § 3 projektowanego rozporządzenia).

Źródło:

Projekt z 19 lutego 2018 r. rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40890 )
Array ( [docId] => 40890 )