Od 1 lipca 2020 r. zmiany w podatkach dochodowych i w VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 08-06-2020 r.

Kolejna duża nowelizacja zmian podatkowych wejdzie w życie już od lipca. Zmiany dotyczą m.in. płatności na rachunki spoza białej listy. Sprawdź szczegóły.

Biała lista podatników VAT

Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy.

 

Sankcje te polegają na:

1)      wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza białej listy (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT),

2)      ustalaniu przychodów podatnikom w wysokości kwot płatności dokonywanych na rachunki spoza białej listy (zob. art. 14 ust. 2h ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4i ustawy o CIT),

3)      odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT (zob. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Obecnie stosowanie wszystkich trzech sankcji nie jest stosowane jedynie w przypadku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zaś trzeciej z nich – również w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Sprawdź też:

Omawiana nowelizacja przewiduje:

1)      zmianę pierwszego ze wskazanych wyłączeń – polega ona na wydłużeniu terminu zawiadomienia do 7 dni oraz zmianę naczelnika urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zawiadomienie, na naczelnika właściwego dla podatnika,

2)      rozszerzenie zakresu stosowania drugiego ze wskazanych wyłączeń na wszystkie trzy sankcje,

3)      wprowadzenie dwóch nowych wyłączeń; wskazane sankcje będzie wyłączać również dokonanie płatności na tzw. rachunki cesyjne prowadzone przez banki oraz SKOK-i oraz na rachunki gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów, jak również dokonywanie płatności wynikających z faktur dokumentujących czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Kiedy nie stosuje się sankcji z tytułu dokonywania płatności spoza „białej listy”

Obecny stan prawny

Stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2020 r.

  1. złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu

  2. dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tylko sankcja wynikająca z Ordynacji podatkowej)

  1. złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu

  2. dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (wszystkie sankcje)

  3. dokonanie płatności na prowadzony przez bank lub SKOK rachunek cesyjny albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u

  4. dokonanie płatności wynikającej z faktury dokumentującej czynność z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę

Wskazane zmiany będą stosowane wstecznie, tj. do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r. Oznacza to, że nowe przepisy dotyczyć będą również obecnie dokonywanych płatności.

Zmiany w  ustawach o podatku dochodowym

Omawiana ustawa przewiduje również wiele  innych zmian w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Zmiany te będą polegać:

1)      zmianie PKWiU stosowanego dla celów podatkowych (z PKWiU z 2008 r. na PKWiU z 2015 r.),

2)      zwolnieniu organów podatkowych z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku PIT-40A dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok (a więc jeżeli z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata), jak również doprecyzowaniu, że wniosek złożony przez podatnika o niepomniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek obowiązuje płatnika (organ rentowy) do chwili odwołania wniosku przez podatnika; zmiany te mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od1 stycznia 2020 r.,

3)      doprecyzowaniu przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box),

4)      doprecyzowaniu art. 44 ust. 17 ustawy o PIT określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych.

Sprawdź też:

Źródło:

 ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41175 )
Array ( [docId] => 41175 )