Od 1 października 2013 r. zmienią się wymogi dotyczące kas fiskalnych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 23-09-2013 r.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani dokonywać ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Obowiązek ten dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych, jeśli w poprzednim roku podatkowym przekroczyli obrót 20.000 zł.

Szczegółowe zasady dokonywania ewidencji za pomocą kas rejestrujących zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Z przepisów przejściowych tego rozporządzenia wynika, że podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności:

  1. decyzji ministra finansów wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,
  2. potwierdzenia wydane na podstawie art. 111 ust. 6b ustawy o VAT po 1 września 2011 r.

–mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń.

Podatnicy użytkujący kasy spełniające powyższe warunki, a także użytkujący kasy rejestrujące nabyte w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed 1 września 2011 r. (kasy, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach) stosują odpowiednio przepisy rozdziału 2 rozporządzenia o kasach rejestrujących, jeśli kasy te nie posiadają możliwości technicznych spełnienia wymagań przepisów nowego rozporządzenia o kasach. Jednak w rozporządzeniu określono, że w terminie do 30 września 2013 r. podatnicy użytkujący kasy powinni je dostosować do wymogów zamieszczonych w nowym rozporządzeniu o kasach rejestrujących.

Wymagane będą dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym

Od 1 października 2013 r. na paragonie fiskalnym, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, powinna się pojawić m.in. nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację. Paragon fiskalny musi bowiem być czytelny i umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon spełnia bowiem funkcję kontrolną, ochronną i informacyjną. Aby je spełniać, powinien zawierać poprawnie wprowadzone dane do pamięci kasy. Paragon może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Trzeba dokonać jednoznacznej identyfikacji towarów i usług

Minister finansów w piśmie wyjaśniającym z 9 sierpnia 2013 r. stwierdził, że sposób jednoznacznego identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, które podatnik oferuje. Używane przez podatnika oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego przez niego asortymentu powinno być zastosowane w taki sposób, aby do danej nazwy towaru lub usługi można przyporządkować odpowiednią stawkę podatku VAT i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą.

Wymóg opisania towarów (usług) w sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację wyłącza stosowanie nazw grup towarów (usług). Minister finansów podał przykład, że podatnik, zamiast posługiwać się określeniami właściwymi dla nazw grup towarów, tj. warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy towarów mieszczące się odpowiednio w tych grupach, np. pomidory, jabłka, gruszki (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo) itd. W opisie nazw sprzedawca może używać skrótów w nazwach towarów i usług (nie wykluczają tego przepisy), ale skróty te powinny być przejrzyste dla konsumenta.

Nazwa towaru lub usługi na paragonie nie może być na tyle ogólna, aby nie można było konkretnie i jednoznacznie stwierdzić, jakiego towaru lub jakiej usługi dotyczy. Przy opisie nazwy towaru (usługi) podatnik może wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności, tzn. cennika za towar, usługę. Z najnowszych wyjaśnień ministra finansów wynika, że podatnik może zaprogramować w kasie jedną nazwę dla oferowanego typu towaru, sprzedając jego jedną odmianę lub kilka odmian, pod warunkiem że są one opodatkowane tą samą stawką podatku.

Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram).

Takie stanowisko jest bardziej łagodne w stosunku do wcześniejszych wyjaśnień ministerstwa, w których pod jedną nazwą pozwalano zaprogramować tylko towar tego samego asortymentu w tej samej cenie.

Niektóre kasy rejestracyjne będzie trzeba wymienić

Wiele starszych kas ma ograniczoną wielkość bazy PLU, czyli bazy towarów i usług. Może się więc okazać, że powiększenie bazy pozycji sprzedażowych w związku jednoznaczną identyfikacją towarów i usług spowoduje, że pamięć kasy będzie za mała i stanie się konieczna wymiana kasy na nowe urządzenie, z większą liczbą pozycji do zaprogramowania.

W oficjalnym stanowisku z 9 sierpnia 2013 r. Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy nie są zobowiązani do wymiany starych kas na nowe, w związku z doprecyzowaniem przepisów dotyczących jednoznacznej identyfikacji towarów. Ponadto ministerstwo zauważyło, że z łącznej interpretacji § 8 ust. 1 pkt 6 i § 36 rozporządzenia o kasach rejestrujących wynika, że stosowana przez podatnika kasa rejestrująca i jej możliwości techniczne mogą mieć istotny wpływ na wymagania co do sposobu identyfikacji towarów i usług w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji, tzn. dostosowanym do możliwości technicznych kasy.

Z wyjaśnień ministerstwa finansów można wywnioskować, że podatnicy posiadający kasy o mniejszych parametrach i możliwościach technicznych mogą ich nadal używać i w ramach możliwości technicznych używanych kas rejestrujących (czyli mniej szczegółowo) identyfikować nazwy towarów i usług. W takich sytuacjach podatnik dokonuje odpowiedniego stosowania wymogu jednoznacznej identyfikacji towarów (usług). Dostosowuje wówczas stosowane nazewnictwo do liczby dostępnych pozycji w bazie towarów i usług kasy. Nie może jednak stosować identyfikacji towarów według nazw grup towarów.

Może się więc okazać, że pomimo zapewnień ministerstwa o braku konieczności wymiany kasy podatnik, który powinien do bazy towarów i usług kasy wprowadzić zamiast nazw grup towarów nazwy towarów stosowanych w tych grupach, będzie musiał wymienić kasę, jej pamięć będzie bowiem za mała, nawet przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących nazw towarów (usług) pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację. A zatem, podatnicy z dniem 1 października 2013 r. nie muszą wymieniać kas rejestrujących starszego typu, jeśli wprowadzenie nazw w bazie towarów i usług pozwala na ich jednoznaczną identyfikację przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych używanej kasy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31477 )
Array ( [docId] => 31477 )

Array ( [docId] => 31477 )