Umowa barterowa a podatek VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Umowa barterowa jest umową konsensualną i wzajemną, a istota wzajemności polega na tym, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek ekwiwalentności. Wymieniane towary lub usługi powinny mieć równą wartość, dlatego przedmiotem opodatkowania w transakcjach barterowych jest zawsze dochód realizowany w cenie towarów.

Świadczenia wynikające z umowy barterowej nie przybierają formy pieniężnej, są one wyrażone w naturze, stąd zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy VAT, jeśli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług, pomniejszonych o kwotę podatku. Natomiast w przypadku świadczeń, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku. Zatem przedmiotem zobowiązania muszą być świadczenia możliwe do wyrażenia w pieniądzu.

Co niezwykle istotne opodatkowaniu podlegają również dostawa towaru lub świadczenie usługi w zamian za czynności niepodlegające podatkowi VAT, o ile mają charakter odpłatny. Wysokość stawek podatkowych jest uzależniona od rodzaju towarów lub usług będących przedmiotem barteru.

Natomiast w art. 2 pkt 27b ustawy VAT zdefiniowano pojęcie wartości rynkowej. Przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy na terytorium kraju.

W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  • w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
  • w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Wynikający z takiej transakcji VAT należny jest wykazywany w deklaracjach składanych przez każdą ze stron i rozliczany przez nią na zasadach ogólnych. Jednocześnie podatek naliczony wynikający z tych faktur podlega odliczeniu przez każdą ze stron na zasadach ogólnych (o ile nabycie ma związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi).

Oprócz ustalenia wartości podstawy opodatkowania ważne do celów podatku od towarów i usług jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Generalną zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Dlatego też moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalić na zasadach ogólnych.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31214 )
Array ( [docId] => 31214 )

Array ( [docId] => 31214 )