Zwrot podatku może być zabezpieczeniem kredytu podatnika

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 02-05-2013 r.

Zgodnie z tą nową regulacją wprowadzoną do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w przypadku złożenia przez podatnika upoważnienia organu podatkowego, zwrot podatku VAT wraz z oprocentowaniem może być przekazany, w całości lub w części, na wskazany rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie.

To rozwiązanie jest jednak możliwe tylko w przypadku, gdy w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie jest prowadzone postępowanie, mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych.

Przekazanie zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej traktuje się na równi z przekazaniem zwrotu na rachunek podatnika. Przy czym takie przekazanie ma pierwszeństwo przed zaliczeniem tego zwrotu na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań podatkowych, ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot oraz realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

Ten ostatni przepis ma ogromne znaczenie praktyczne, bo niejako wzmacnia prawnie zabezpieczenie kredytu, jakim stała się obecnie wykazana w deklaracji kwota nadpłaty podatku. Bank czy kasa nie musi bowiem obawiać się, że zabezpieczenie okaże się bardzo słabe w sytuacji, w której podatnik wpadnie w tarapaty z urzędem skarbowym albo z organem egzekucyjnym dochodzącym od podatnika nieuregulowanych zobowiązań z innego tytułu. Ponieważ w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone roszczenia banku z tytułu zobowiązań kredytowych, zabezpieczonych w formie zwrotu VAT.

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości określonej w decyzji urzędu podatkowego oraz bieżących zobowiązań podatkowych. A w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W pierwszym przypadku chodzi o decyzję podjętą przez organ podatkowy na podstawie art. 53a op. Wówczas, gdy w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji. Czyli, gdy wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, albo zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję.

Jeśli więc organ skarbowy nie wydał wcześniej takiej decyzji, podatnik ma do wyboru dwa rozwiązania: może oczekiwać na zwrot nadpłaty albo wykorzystać ją do zabezpieczenia zobowiązań kredytowych.

Jeśli podatnik rozlicza nadpłaty gotówkowo, a będzie chciał kwotę zwrotu podatku wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu, będzie musiał założyć taki rachunek i zażądać od urzędu skarbowego przekazania nadpłaty na ten rachunek.

Istotne są również regulacje art. 80 Ordynacji podatkowej, które mają zastosowanie do zwrotu podatku wykorzystywanego jako zabezpieczenie kredytu. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Po upływie tego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Z tym, że złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce(tekst jedn.: Dz. U. poz. 1342).
  • art. 76b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. poz. 749, ze .zm.).

Jan Borski, doradca finansowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31364 )
Array ( [docId] => 31364 )