Czy odstąpienie od umowy wyklucza kary umowne za opóźnienie

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym istnieje możliwość zabezpieczenia swoich interesów, w tym poprzez dodanie klauzul, ustanawiających kary za opóźnienie wykonania zobowiązania, za jego niewykonanie oraz za odstąpienie od umowy.

Przykładowa konstrukcja umowna może ustalać karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, 20% wartości przedmiotu umowy za jej nienależyte wykonanie oraz 20% wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy.

Zgodnie z art. 483 kodeksu cywilnego dłużnik, czyli zobowiązany ze stosunku umownego, nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. W praktyce wielokrotnie dochodziło jednak do sporów między stronami, czy w związku z odstąpieniem od umowy, po wykonaniu części jej przedmiotu, można żądać dodatkowo kar za jej nienależyte wykonanie.

Chodzi tu między innymi o sytuacje, w których w trakcie wykonywania stosunku umownego jedna ze stron żądała wprowadzenia takich zmian do jego przedmiotu, które powodowały, iż z ekonomicznego punktu widzenia wykonawcy bardziej opłacało się odstąpić od umowy z równoczesną zapłatą kary umownej, niż dostosowywać przedmiot umowy do zmienionych wymagań. Odstąpienie takie skutkowało jednak niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie.

 

Wydaje się, że spór ten został rozstrzygnięty. Dnia 24 maja 2012 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że można dochodzić kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy także po odstąpieniu od niej. Natomiast dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy oraz łącznie z nimi nienależytego wykonania umowy jest niemożliwe. Zachodzi tu bowiem oczywista sprzeczność, polegająca na tym, iż niewykonanie umowy zawsze realizować będzie przesłankę jej nienależytego wykonania.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31535 )
Array ( [docId] => 31535 )

Array ( [docId] => 31535 )