Niewykonywanie praw autorskich przez twórcę

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Zgodnie z treścią art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w tym prawo do autorstwa utworu oraz oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.

Oznacza to, iż więź jaka łączy twórcę z utworem, pozostaje nierozerwalna bez względu na to, do kogo należą autorskie prawa majątkowe. Należy jednak zauważyć, iż sytuacja taka nie zawsze jest korzystna dla kontrahenta twórcy, a często wręcz kłopotliwa. Jeżeli bowiem przedmiotem umowy stron jest stworzenie plakatu reklamowego oraz odpowiednie przeniesienie autorskich praw majątkowych, twórca zachowuje prawo do oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem, które to powinny tym samym znaleźć się na plakacie. W takiej sytuacji plakat reklamowy kontrahenta twórcy staje się również pośrednio plakatem reklamowym samego twórcy, co zmienia charakter przedmiotu umowy.

Zarówno doktryna, jak i praktyka wypracowały jednak pewne rozwiązania. Po pierwsze art. 16 ustawy wprost wskazuje, iż twórca może udostępniać utwór anonimowo. Można zatem w umowie zastrzec, że twórca równocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie utworu.

Co więcej, zgodnie z niektórymi poglądami doktryny, twórca może zobowiązać się w umowie do niewykonywania swoich praw osobistych lub też zezwolić, by w jego imieniu wykonywał je nabywca autorskich praw majątkowych. Nie dochodzi tu bowiem do zbycia lub zrzeczenia się autorskich praw osobistych, a jedynie do upoważnienia do ich wykonywania przez inny podmiot.

Zasady wykonywania przez twórcę praw, o których mowa w art. 16 ustawy, należy bezwzględnie regulować w umowie zawartej między stronami. Pozwoli to na uniknięcie trudności związanych z wykorzystywaniem zamówionego utworu zgodnie z jego charakterem.

 

Jako ciekawostkę dodać można, iż w opozycji do powyższego, ugruntowanego już w polskim prawie stanowiska, dotyczącego niewykonywania autorskich praw osobistych przez twórcę, postawić można tezę, iż przeniesienie prawa do wykonywania autorskich praw osobistych twórcy na nabywcę autorskich praw majątkowych w celu uniknięcia konieczności oznaczania utworu w sposób wskazany przez twórcę zmierza, w pewnym sensie, do obejścia prawa. Tymczasem zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego czynność zmierzająca do obejścia prawa jest nieważna.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31531 )
Array ( [docId] => 31531 )

Array ( [docId] => 31531 )