Amortyzacja ekspresowa a zaświadczenie

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Amortyzacja jednorazowa stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. O wysokość dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych zmniejszy się więc limit pomocy publicznej dla jednego beneficjenta. Czy podatnik musi uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z niej?

W sytuacji gdy podatnik korzysta z jednorazowej amortyzacji może zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym, aby uzyskać zaświadczenia o pomocy de minimis. Jednak dokonanie zgłoszenia nie jest obowiązkiem. W przypadku, gdy podatnik nie zgłosi we właściwym urzędzie skarbowym faktu skorzystania z jednorazowej amortyzacji, a skorzysta z pomocy de minimis udzielonej przez inny organ, może dojść do sytuacji, w której zostanie przekroczony limit pomocy de minimis. Tak udzielona pomoc byłaby pomocą udzieloną bezprawnie, a w konsekwencji podlegałaby zwrotowi wraz z odsetkami.

Również organy podatkowe potwierdzają, iż na podatniku nie ciąży obowiązek posiadania zaświadczenia o skorzystania z pomocy de minimis. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie nr IPPB1/415-713/08-5/JK, z 8 sierpnia 2008 r., w którym czytamy:

"(...) zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, ułatwia podatnikom kontrolowanie wysokości otrzymanej pomocy publicznej.

Reasumując, mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż fakt braku posiadania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis wydawanego przez organ podatkowy nie może przesądzać o braku możliwości zaliczenia jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podatnik spełnił wszystkie warunki określone w art. 22k ust. 7-11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)".

Podsumowując, brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika możliwości korzystania z przyśpieszonej amortyzacji. Natomiast brak tego zaświadczenia może uniemożliwić przedsiębiorcy uzyskanie innej pomocy, będącej pomocą de minimis,. W przypadku ubiegania się o tego typu dofinansowania, przed ich uzyskaniem niezbędne jest bowiem przedstawienie organowi udzielającemu wsparcia zaświadczeń o już otrzymanej pomocy de minimis. W takiej sytuacji przedmiotowe zaświadczenie będzie niezbędne.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31565 )
Array ( [docId] => 31565 )