Kogo obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 01-06-2012 r.

Czy możesz sam zadecydować, czy prowadzić księgi rachunkowe? Sprawdź, jakie podmioty mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości a kto jest z tego obowiązku zwolniony.

Zgodnie z zapisem zawartym ustawie o rachunkowości przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) także innych osób prawnych
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, m.in. handlowych i spółek osób fizycznych,
  • osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • jednostek niewymienionych wyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również dobrowolnie od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Przed rozpoczęciem roku obrotowego należy zawiadomić o zaprowadzeniu ksiąg urząd skarbowy, właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
Wartość limitu wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.


Dąbrowska Krystyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31783 )
Array ( [docId] => 31783 )

Array ( [docId] => 31783 )