Poznaj zmiany w rachunkowości od 2019 roku

Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 15-01-2019 r.

Przedstawiamy wybrane zmiany obowiązujące w rachunkowości od 2019 roku.

Zakres zmiany

Czego dotyczy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 roku, gdy ich przychody za 2018 rok wyniosły co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu 8.559.000 zł.

Kwotę tę przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W 2018 roku limit ten wynosił 8.627.400 zł.

Zgodnie z tabelą nr 19/A/NBP/2018, średni kurs euro z 1 października 2018 r. wyniósł 4,2795 zł. Limit wyniesie zatem 8.559.000 zł (2.000.000 euro x 4,2795 zł).

Oznacza to, że jeśli w 2018 roku przychody podmiotu wyniosły co najmniej 8.559.000 zł, to w 2019 roku będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe.

Badanie sprawozdania finansowego

O tym, czy badaniu należy poddać sprawozdanie finansowe za 2019 rok decyduje przekroczenie wartości określonych w art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

Dane wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu NBP na dzień bilansowy, który zgodnie z tabelą z 31 grudnia 2018 r. wyniósł 4,300 zł/euro.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy tzw. pozostałych jednostek (czyli niewymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1-4 uor), które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej 2 z następujących warunków:

1. Suma aktywów bilansu na koniec 2018 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli:

  • 2.500.000 euro x 4,3000 zł zł/euro = 10.750.000

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2018 r.  stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, czyli 21.500.000 :

  • 5.000.000 euro x 4,3000 zł /euro =  21.500.000 .

3. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.

Jakie jednostki są zobowiązane do badania sprawozdań finansowych?

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy  emerytalnych,

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000000 euro

Badaniu podlegają również:

  • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR,
  • roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.
 

 

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40984 )
Array ( [docId] => 40984 )