Koszty sprzedaży w ustawie o rachunkowości

Data: 02-12-2012 r.

Koszt własny sprzedanych towarów obejmuje ogół kosztów wpływających na wycenę ewidencyjną danego towaru. Wszelkie pozostałe koszty powinny obciążać wynik finansowy jednostki w bieżącym okresie. Jakie są zgodnie z ustawą o rachunkowości zasady wyceny rzeczowych aktywów obrotowych? Jakich kosztów nie zaliczymy do kosztów wytworzenia produktu prowadząc rachunkowość w jednostce?

Towary, zgodnie z ustawą o rachunkowości należą do rzeczowych aktywów obrotowych. Wyjaśnijmy, że przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumiemy materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Przepisy ustawy o rachunkowości definiują zasady wyceny rzeczowych aktywów obrotowych, ustalając jednocześnie ich koszt sprzedaży w momencie wydania ich z magazynu do sprzedaży. I tak zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Natomiast koszt wytworzenia wyrobu gotowego według art. 28 ust. 3 uor obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

 1. będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
 2. ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
 3. magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
 4. kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione – art. 28 ust. 3 uor.

Do najczęstszych kategorii kosztów sprzedaży można zaliczyć:

 1. Koszty opakowań towarów;
 2. Koszty załadunku i wyładunku sprzedanych towarów;
 3. Koszty transportu towarów do klienta;
 4. Koszty reklamy;
 5. Prowizje handlowe;
 6. Koszty utrzymania sieci;
 7. Koszt ubezpieczenia towarów;
 8. Koszty utrzymania stoisk na targach itp.

Koszty te zgodnie z powyższą zasadą powinny obciążać wynik finansowy jednostki w bieżącym okresie.

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1 pkt. 19, art. 28 ust. 1 pkt. 6, art. 28 ust. 2 i 3, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze. zm.).

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31798 )
Array ( [docId] => 31798 )