Rozliczenie inwentaryzacji – termin 26 marca

Data: 27-03-2018 r.

Ku końcowi zbliżają się prace związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Jednym z zadań jest ujęcie rozliczenia inwentaryzacji. Dowiedz się więcej o tym, o czym musisz pamiętać, aby dobrze wywiązać się z tego obowiązku.

Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na dokonanie tego w terminie do 26 marca 2018 r. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) wyniki inwentaryzacji, która była przeprowadzana za 2017 r., trzeba rozliczyć w księgach rachunkowych 2017 r. Należało ją objąć wszystkie składników aktywów i pasywów.

Ważne terminy

Terminy przeprowadzania prac (zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3) uor mogą się różnić, ale zawsze inwentaryzację przeprowadza się na dzień bilansowy, który dla większości jednostek przypada 31 grudnia 2017 r. Do 26 marca 2018 r. jednak prace związane z przeprowadzeniem, ale i rozliczeniem wyników muszą być zakończone.

Najszybciej trzeba było zakończyć prace związane ze spisami z natury i potwierdzaniem salda.  – Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 3 uor inwentaryzację składników aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, które na mocy art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia, rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. stycznia 2018 r.

Zidentyfikowane w czasie spisów i rozliczania i wyceny różnice (niedobory lub nadwyżki), stanowiące rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, należy wyjaśnić i rozliczyć.

Przy ustalaniu terminu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych trzeba wziąć pod uwagę przepisy dotyczące bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi te, w myśl art. 24 ust. 5  uor uznaje się za prowadzone na bieżąco m.in. wówczas, gdy zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym.

W przypadku sprawozdania finansowego za 2017 r. ostatecznym terminem na przygotowanie tego zestawienia jest, więc dzień 26 marca 2018 r. Do tego też dnia należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2017 r. Sporządzamy to na podstawie protokołów weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

Protokoły inwentaryzacyjne

Protokoły inwentaryzacyjne przygotowywane są przez osoby odpowiedzialne za poszczególne części prac inwentaryzacyjnych:

  • w przypadku spisów z natury w tym także środków trwałych – komisja inwentaryzacyjna
  • W przypadku potwierdzania salda – osoby odpowiedzialne za potwierdzanie poszczególnych kont,
  • w przypadku weryfikacji zapisów w księgach – osoby odpowiedzialne za sprawdzanie poprawności stanów i zapisów dla poszczególnych aktywów i pasywów inwentaryzowanych w ten sposób.

Protokoły powinny zawierać umotywowane wnioski, co do sposobu rozliczenia każdej różnicy inwentaryzacyjnej. Przedstawia się je kierownikowi jednostki. Do protokołu dołącza się zestawienia różnic ilościowych i jakościowych lub zestawienia zbiorcze.

Pamiętajmy, że proponowane sposoby rozliczenia różnic wywołują skutki nie tylko w kosztach i przychodach w rachunkowości, ale także w podatku dochodowym i w VAT.

Na przykład, aby niedobór mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być wykazane, że nie powstał on z winy jednostki, jej pracowników oraz w wyniku zaniedbania czy niezachowywania w należyty sposób procedur kontroli wewnętrznej.

Organy skarbowe kwestionują koszty podatkowe dotyczące niedoborów, jeśli uchybiono zasadom prawidłowej gospodarki w podmiocie.

Niedobory zawinione oznaczają, że towary nie zostały wykorzystane przez podatnika do działalności opodatkowanej, konieczne jest wtedy zmniejszenie VAT naliczonego w związanego z takim niedoborem.

Z kolei nadwyżki są zaliczane nie tylko do przychodów pozostałych operacyjnych i przychodów podlegających opodatkowaniu. Wyjątkiem są nadwyżki środków trwałych, jeśli zostanie wykazane, że nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów podatkowych.

Kierownik jednostki rozpatruje i zatwierdza wnioski, wprowadzając uprzednio ewentualne zmiany, po zapoznaniu się z opinią księgowego, a w razie potrzeby także - radcy prawnego. Jest to szczególnie ważne, jeśli niedoborem ma być obciążony pracownik. Dochodzenie roszczenia jest, bowiem możliwe tylko wtedy, gdy jest on materialne odpowiedzialny za dane aktywa lub wykazano, że osoba ta swym działaniem lub zaniechaniem przyczyniła się do powstania niedoboru.

Na podstawie zatwierdzonych protokołów z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych księgowy rozlicza je w księgach rachunkowych, pod datą spisu, nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury (art. 12 ust. 2 uor). Data podjęcia decyzji przez kierownika jednostki nie ma znaczenia, bowiem inwentaryzacja dotyczy 2017 r.

Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów wskazuje, że  jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego komisja inwentaryzacyjna uzna, że którakolwiek różnica inwentaryzacyjna powstała wskutek przestępstwa (kradzież, fałszerstwo), przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, występuje do kierownika jednostki z pisemnym wnioskiem o powiadomienie organów ścigania.

Polecamy w Portalu FK wzory dokumentów:

Czytaj także pozostałe artykuły w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40888 )
Array ( [docId] => 40888 )