Zamykając KPiR trzeba sporządzić wykaz aktywów i pasywów

Data: 26-12-2012 r.

W związku z przejściem z księgi podatkowej na księgi rachunkowe podatnicy zobowiązani są do zamknięcia księgi podatkowej, sporządzenia i dokonania wyceny spisu z natury oraz ustalenia dochodu do opodatkowania. Do kiedy trzeba trzeba wykonać spis z natury? O czym pamiętać przechodząc na pełną rachunkowość?

Musi być to dokonane na dzień 31 grudnia. Przeprowadza się to poprzez podsumowanie kolumn księgi oraz sporządzenie i wpisanie do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych.

Księga przychodów i rozchodów nie zawiera informacji, które zgodnie z zasadami rachunkowości muszą być uwzględnione w bilansie otwarcia, gdyż jako uproszczona forma ewidencji podatkowej rejestruje ona tylko przychody i koszty. W związku z tym należy ustalić, jakie aktywa trwałe i obrotowe posiada firma, tj. zapasy towarów, wyrobów, środki pieniężne na rachunku bankowym, środki pieniężne w kasie, środki trwałe, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, należności. Powinno się również ustalić pasywa, a co za tym idzie, konieczna jest pełna inwentaryzacja.

Inwentaryzacji można dokonać za pomocą spisu z natury, podobnie jak dla księgi podatkowej, jednak należy go rozszerzyć.

Zgodnie z art. 26 uor można ją przeprowadzić za pomocą:

  • spisu z natury - obejmuje składniki zapasów, aktywa pieniężne, z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, środki trwałe,
  • otrzymanych potwierdzeń od banków - dotyczących środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  • otrzymanych potwierdzeń od kontrahentów - inwentaryzacji podlega stan należności, udzielonych pożyczek, a także stan powierzonych kontrahentom własnych aktywów,
  • weryfikacji dokumentów - polega ona na porównaniu zapisów ksiąg rachunkowych z posiadanymi dokumentami źródłowymi. Metodą tą inwentaryzuje się m.in. grunty i środki trwałe o utrudnionym dostępie (np. instalacje), należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne (ale nie ZFŚS, który wymaga potwierdzenia salda przez bank).

 

Składniki majątku należy wyceniać według zasad określonych w art. 28 uor, mianowicie:
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - należy wyceniać według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny aktywów trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  • środki trwałe w budowie - według wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  • rzeczowe składniki aktywów obrotowych, tzn. materiały, towary, produkty gotowe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
  • należności i udzielone pożyczki - wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
  • zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, jednak dla zobowiązań finansowych, których uregulowanie następuje w drodze wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31802 )
Array ( [docId] => 31802 )