Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe spółki

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Sprawozdanie finansowe spółki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  1. bilansu;
  2. rachunku zysków i strat;
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych,Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.

Sprawozdanie finansowe spółki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o:

  1. dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych;
  2. odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych;
  3. odpisy aktualizujące wartość należności.

Niedotrzymanie obowiązków składania rocznego sprawozdania.

Przestępstwo w zakresie nieskładania rocznego sprawozdania finansowego właściwym organom w określonym terminie następuje w wypadku, gdy: kierownik jednostki zobowiązanej do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta nie składa tego sprawozdania do ogłoszenia w Monitorze Polskim B lub w Monitorze Spółdzielczym w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Z obowiązku tego są zwolnione organizacje pożytku publicznego, które informację o rocznym sprawozdaniu finansowym zamieszczają w Internecie.

Ogłoszeniu podlega: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495